Användarvillkor för tjänsten Epassi.

Gäller från och med 2021-10-06

Epassi Sweden AB (Org.nr: 556617-0030), nedan även ”Epassi
Ynglingagatan 16, 113 47 Stockholm
support@epassi.se
http://www.epassi.se

Kundtjänstens kontaktinformation, nedan ”Kundtjänsten”:

Epost: support@epassi.se
Telefonnummer:08-555 172 20

Kundtjänstens telefontider: måndag - fredag kl. 08:30 – 17:00 med lunchstängt 11:45 – 13:00. Stängt under helger.

Kundtjänsten svarar på svenska och engelska i de kanaler som nämns ovan. Du har alltid rätt att få alla uppgifter som ingår i detta avtal skriftligen genom att beställa dem från vår kundtjänst på svenska eller engelska.


Definitioner

Med Tjänsteleverantör avses ett företag eller en verksamhet som tillhandahåller sina tjänster i Tjänsten Epassi utifrån ett avtal som aktören ingått med Epassi. 
 
Med Epassi-betalning avses en betalning som gjorts med tjänsten Epassi. 

Med Tjänsten Epassi avses en mobil- och plattformtjänst för tillhandahållande och betalning av personalförmåner som Epassi Payments Oy erbjuder slutanvändare (riktad betallösning). 

Med Tjänst avses en förmåntjänst eller rabatt som en Tjänsteleverantör som ingått avtal med Epassi Payments Oy, tillhandahåller i tjänsten Epassi.  

***

1. Tjänsten Epassi 

Tjänsten Epassi är en digital tjänst där du kan använda personalförmåner som din arbetsgivare erbjuder hos Tjänsteleverantörer. Tjänsten Epassi, dess innehåll och Tjänster kan innehålla reklam från Epassi, en Tjänsteleverantör eller en tredje part.

Tjänsten Epassi kan användas med en mobilapplikation eller som en webbtjänst på adressen https://services.epassi.se/. De olika sätten att använda Epassi och tjänstens användarmöjligheter kan skilja sig från varandra. 

I.1. Användning av Tjänsten 

I samband med godkännande av användarvillkor via nedladdning av Epassi-appen eller inloggning på Epassis webbtjänst, ingås ett avtal för användning av tjänsten Epassi. Det är förbjudet att använda tjänsten Epassi för yrkesmässig eller kommersiell verksamhet. 

I.2. Tjänsten Epassis tillgänglighet och tekniska förutsättningar 
 
För att använda Epassi-tjänsten behöver slutanvändaren en mobiltelefon eller dator och en fungerande internetuppkoppling med vilken data överförs till terminalutrustningen. Du ansvarar för funktionen, informationssäkerheten och kompatibiliteten av din utrustning samt för att ordna en internetuppkoppling. Vi publicerar uppdateringar samt aviserar om dessa via din mobiltelefon och dator. Om du låter bli att göra uppdateringarna, kan du bli förhindrad att använda Epassi eller Tjänsterna. 
 
Epassi garanterar inte att tjänsten Epassi eller övriga, tillhörande tjänster är kontinuerligt tillgängliga. Epassi eller enskilda Tjänsteleverantörer kan avbryta tillhandahållandet eller användningen av en Tjänst utan att informera användaren om detta på förhand eller i enlighet med de separata villkoren för varje enskild Tjänst. Epassi förbehåller sig full rätt att avbryta tillhandahållandet av en Tjänst under underhållsavbrott och andra dylika avbrott. 

I.3 Kundens ansvar samt omsorgsfull användning 
 
Du ansvarar för att de kunduppgifter som du angett är riktiga och alltid aktuella. Din åtkomstkod med vilken du loggar in på tjänsten Epassi är personlig. Du får inte överlämna åtkomstkoden till någon annan. Lås din mobila utrustning med din PIN-kod eller med ett tangentbordslås och förvara mobiltelefon på ett sådant sätt att utomstående inte får möjlighet att använda tjänsten Epassi. 
 
Om du upptäcker att du förlorat din mobila enhet där Epassi-appen finns installerad eller om utomstående fått den i sin besittning ska du omedelbart förhindra betalningar genom att förlustanmäla din utrustning till Epassis Kundtjänst. Det räcker inte enbart med att du stänger det telefonabonnemang som operatören tillhandahåller för att förhindra att tjänsten Epassi används och betalningstransaktioner görs. 
 
Vid missbruk och/eller vid förlust av din mobila enhet, ansvarar du för användningen av Tjänster och för betalningar som görs i Tjänsten fram till dess att du gjort en förlustanmälan av den förlorade utrustningen till Epassi. 

Epassi ansvarar aldrig för eventuella skador som orsakats en tredje part genom att du handlat på fel sätt. 

I.4. Serviceavgifter och arvoden 
 
Det kostar ingenting att använda tjänsten Epassi, men tjänsten innebär och förutsätter dataöverföring via internet. 
 
Din operatör kan ta ut dataöverföringsavgifter som anknyter till mobildata. Du ansvarar för de dataöverföringskostnader som användningen av tjänsten Epassi och Tjänsterna medför och för andra avgifter som debiteras för teletjänster.  

I.5 Epassis rätt att stänga ned tjänsten Epassi 
 
Epassi har rätt att stänga ned tjänsten Epassi och att förhindra dess användning helt eller delvis om: 

  • du lämnat felaktiga uppgifter i anslutning till registreringen eller senare; 
  • säkerheten vid användningen av tjänsten Epassi äventyrats; 
  • det finns anledning att misstänka att tjänsten Epassi används olagligt eller ohederligt; 
  • det finns anledning att misstänka att din mobila enhet äventyrar informationssäkerheten i tjänsten Epassi; 
  • du använt tjänsten Epassi på ett sådant sätt som äventyrar Epassis eller dess Tjänsteleverantörs anseende (t.ex. som publiceringsplattform för kommunikation som Epassi eller dess Tjänsteleverantör inte betraktar som lämplig eller förenlig med god sed); eller om 
  • Epassi behöver göra ändringar i tjänsten Epassi eller dess villkor på ett sådant sätt att den fortsatta användningen av tjänsten i enlighet med de nya villkoren eller med de nya egenskaperna förutsätter ditt godkännande och du inte har gett ditt godkännande. 

Epassi underrättar dig om att tjänsten Epassi stängs ned och/eller begränsas med ett e-postmeddelande som skickas till den adress som du meddelat eller med information om detta vilken publiceras i mobilappen.  

I.6 Skadeståndsansvar 
 
Tjänsten Epassi tillhandahålls sådan som den är och vi garanterar inte att den är felfri eller tillgänglig utan avbrott. Om vi vållar skada genom att handla i strid med avtalet, ersätter vi endast direkt skada, om vi inte har vållat skadan uppsåtligen, genom grovt vållande eller om inte annat föranleds genom tvingande lagstiftning. 
 
Epassi  ansvarar inte för innehållet, funktionen och informationssäkerheten av och villkoren för tjänster eller andra riktade erbjudanden som tillhandahålls av Tjänsteleverantörer som anslutit sig till tjänsten Epassi eller för tjänster som tillhandahålls av andra, tredje kredit- och/eller betalningsinstitut. 
 
Epassi ansvarar inte för skada som vållas av force majeure eller av en annan orsak som oskäligt försvårar Epassis verksamhet och som är jämförbar med force majeure. Force majeure som drabbar Epassi eller en underleverantör som Epassi anlitar eller Epassis Tjänsteleverantör ger Epassi rätt att avbryta tillhandahållandet av tjänsten Epassi i det område som hindret påverkar under den tid som hindret existerar. 

I.7 Ändring av avtalet, avtalsvillkoren och tjänstens egenskaper 
 
Epassi har rätt att ändra dessa villkor, innehållet av tjänsten Epassi och kraven på den utrustning som är avsedd för användning av tjänsten Epassi genom att anmäla detta med ett meddelande till din mobila enhet eller din e-post eller med information som publiceras i appen. Ändringar som inte ökar dina skyldigheter eller försämrar dina rättigheter träder i kraft med omedelbar verkan. Om en ändring ökar dina skyldigheter eller försämrar dina rättigheter, träder ändringen i kraft tidigast en månad efter tillkännagivandet om ändringen eller med ditt godkännande.  
 
Avtalet fortsätter att gälla med ändrat innehåll om du inte säger upp din Epassi-tjänst innan ändringen träder i kraft. Du har på det sätt som beskrivs i punkt I.13 rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan fram till det datum då ändringarna meddelats träda i kraft. 
 
Vid behov kan vi i stället för det förfarandet som beskrivs ovan begära att du godkänner de uppdaterade villkoren på nytt innan du ges möjlighet att fortsätta använda tjänsten Epassi. 

I.8 Behandling av personuppgifter 
 
Epassi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på det sätt som beskrivs mer ingående i dataskyddspolicyn. Vi rekommenderar att du tar del av denna. 
 
Dataskyddsbeskrivningen är tillgänglig på adressen https://www.epassi.se/sv/sekretesspolicy
 
Epassi kan registrera uppgifter som gäller din användning av e-tjänster och transaktioner samt spela in samtal. Registreringar och inspelningar kan användas för de syften som meddelas i dataskyddsbeskrivningen. 

I.9 Immateriella rättigheter 
 
Alla rättigheter som förknippas med tjänsten Epassi och dess innehåll, inklusive ägarrätt, upphovsrätter, patent, varumärken och alla övriga immateriella rättigheter tillhör Epassi och/eller Tjänsteleverantören och/eller en annan meddelad tredje part, om inte annat har meddelats. 
 
Du har rätt att använda tjänsten Epassi endast på de sätt som beskrivs i dessa villkor, i de anvisningar som publiceras i Epassi-appen och på Epassis webbplats på adressen https://www.epassi.se/anstalld/friskvard samt i tjänstebeskrivningarna.  När du använder tjänsten Epassi eller Tjänsterna, får du inte agera på ett sätt som kränker Epassis eller dess Tjänsteleverantörers immateriella rättigheter. Tjänsten Epassi eller dess innehåll får inte på något sätt bearbetas, redigeras eller kopieras, och inte delas, distribueras, överföras eller förevisas offentligt eller offentliggöras på annat sätt som sådant eller i bearbetad form, om inte Epassi separat meddelar annat. 

I.10 Överföring av avtalet 
 
Epassi har rätt att överföra detta avtal jämte de rättigheter och skyldigheter som bygger på avtalet helt eller delvis till en part som Epassi utser. Du har inte rätt att överföra detta avtal till tredje part. 

I.11 Återkallelse av avtalet om tjänsten Epassi 
 
Du har rätt att ångra påbörjandet av tjänsten Epassi och tecknandet av avtalet inom 14 dagar från det att avtalet tecknades genom att meddela detta till Epassis kundtjänst.  

I.12 Avtalets giltighet och uppsägning 
 
Avtalet gäller tills vidare. Du kan säga upp avtalet med omedelbar verkan genom att skicka en uppsägning till Epassi per e-post till adressen  support@epassi.se. Observera att avtalet och användningen inte upphör enbart för att du avlägsnar Epassi-appen från din mobila enhet. Det gäller att komma ihåg att ta bort den individuella användarkoden till Epassi, särskilt om ditt mobiltelefonnummer överförs till en annan person eller om du avbeställer ditt telefonabonnemang och det blir möjligt för en tredje part att börja använda ditt telefonnummer. 
 
Epassi har rätt att säga upp detta avtal så att det upphör två (2) månader efter uppsägningen. Epassi har rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om du väsentligen brutit mot dessa avtalsvillkor eller om du använder tjänsten Epassi för verksamhet som står i strid med lag eller god sed. Vid uppsägning eller hävande av avtal från Epassis sida, meddelas detta via din mobila enhet eller e-postadress eller genom att uppsägningen publiceras i appen. 

I.13 Tillämplig lagstiftning, rättelse utanför domstol och forum 
 
På detta avtal tillämpas finsk lag, med undantag av dess bestämmelser om lagval, oberoende av från vilket land tjänsten Epassi används. 
 
Vid funktionsfel, avbrott och andra felaktigheter vänligen kontakta vår kundtjänst. 
 
Du kan hänskjuta en tvist som gäller en riktad betaltjänst och tjänsten Epassi till Allmänna reklamationsnämnden; www.arn.se. Om du har din hemvist i annat land än Finland kan du också väcka talan i Helsingfors tingsrätt.