Terms and Conditions & Privacy notice (In English)

 

AFFÄRSVILLKOR

EPASSIKORTET

Ikraftträdandedatum: 28 november 2022

Detta avtal (“Affärsvillkoren”) fastställer Era och Våra affärsvillkor angående användning av Kortet utfärdat av Enfuce License Services Ltd och utgör ett bindande avtal mellan Er och Oss.

"Ni" och ”Er” betyder Kortets ”Kortinnehavare” och, där så är tillämpligt, ”Kortanvändaren” för Kortinnehavarens räkning.

Vi”, ”Vår” eller “Oss” betyder Enfuce License Services Ltd, ett bolag bildat och registrerat i Finland med registrerat säte Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo, Finland, och bolagsregisternummer 2992502-3 och godkänt av finska finansinspektionen som institut för elektroniska pengar och betalningar, eller Epassi för Vår räkning.

Ni kommer att bli ombedd att bekräfta Ert godkännande av dessa Affärsvillkor, när Ni ansöker om Kort via www.epassi.se. Om Ni vägrar acceptera dessa Affärsvillkor, kommer Vi inte att kunna slutföra Er beställning av Kort. Dessa gällande Affärsvillkor kommer att visas på www.epassi.se

Vänligen läs dessa Affärsvillkor noggrant och behåll ett exemplar för framtida bruk. Dessa Affärsvillkor innefattar:

1     Definitioner och tolkning

2     Kortets syfte

3     Användning av Kortet

4     Kortgränser och -avgifter

5     Kortsäkerhet

6     Godkännande av transaktioner

7     Förlust, stöld och missbruk av kort

8     Vårt rättsliga ansvar mot Er

9     Era uppsägningsrättigheter

10       Våra uppsägnings / begränsningsrättigheter

11       Viten

12       Sekretess och dataskydd

13       Ändringar i Villkoren

14       Garanti

15       Övrigt

16       Klagomål

17       Lag, jurisdiktion och språk

18       Kortutfärdaren och Tjänsteleverantören för Kortet

19       Gottgörelse

TILLÄGG OM KORTSPECIFIKATIONER 

1        Definitioner och tolkning

1.1        Definierade termer skall ha betydelserna som definieras nedan, om de inte är definierade på annat ställe i dessa Affärsvillkor:

“Tillämplig lag” betyder all tillämplig lag (innefattande, utan begränsning, varje lokal lag i de jurisdiktioner där Kortet tillhandahålls), stadga, förordning, lag, reglemente, regel, föreskrift, tillsynsriktlinjer, policy, instruktion eller krav föreskriv(en/et/na) av en tillämplig reglerande myndighet, eller tolkning kungjord eller publicerad av någon tillsynsmyndighet, varje beslut av en domstol som har behörighet över en part, eller varje tillämplig lag eller tillämpligt krav från något kortsystem som står i samband med utfärdande, försäljning, godkännande eller användning av Kortet och/eller tjänster som ska tillhandahållas enligt dessa Affärsvillkor eller annan sådan regel, som Vi bedömer giltig från tid till annan.

“Bankdag” betyder måndag till fredag, 09.00 till 17.00 EET/EEST, utom bank-, nationella och allmänna helgdagar i Finland.

“Kort” betyder varje fysiskt eller virtuellt eller tokeniserat, omladdningsbart förbetalt / kontokopplat VISA-kort, såsom framställt i Tillägget som är här bifogat, utfärdat till Er av Oss i enlighet med licens från reglerande myndigheter, laddat i den denominerade valutan. Hänvisningar till Kortet innefattar Kortets alla detaljer, säkerhetsdetaljer och PIN-koder. Virtuella omladdningsbara förbetalda kort ska inte innehålla PIN-nummer.

“Kortsystem” betyder Visa.

“Korttjänster” betyder alla tjänster tillhandahållna av Oss eller Våra tredje parts tjänsteleverantörer (inbegripet Epassi) i förbindelse med ett kort.

“Kortanvändare” betyder en individ som Kortet har utfärdats till och som är giltigt godkänd av Er att använda medel på ett Kort enligt dessa Affärsvillkor och för Er räkning.

“Kortanvändare” betyder Ni, den juridiska person som, enligt avtalet med Epassi, äger de tillgängliga medel som kan användas av Kortanvändaren och som Korten är utfärdade till.

“Denominerad valuta” betyder SEK.

“Insolvenshändelse” betyder, med avseende på varje part, händelsen (i) att den parten antar en resolution, eller att en domstol fattar ett beslut, om att den parten ska avvecklas (utom i syfte att göra en solvent rekonstruktion eller sammanslagning i god tro); (ii) ett beslut fattas om att utse en förvaltare i förhållande till den parten eller en likvidator, administrativ likvidator eller administratör utses för hela eller någon del av den partens tillgångar eller affärsverksamhet; (iii) att den parten är oförmögen att betala sina skulder i den mening som avses i någon konkurslag; (iv) att det med avseende på den parten föreslås något frivilligt arrangemang enligt någon konkurslag; eller (v) vilka som helst omständigheter äger rum som är likvärdiga med (a) till (d) ovan enligt lagstiftningen och relaterad rättspraxis tillämplig på den parten (ifall (a) till (d) av något skäl inte är tillämpliga på den parten).

“Epassi” betyder Epassi Benefits & Rewards Sweden AB, bildat och registrerat i Sverige med organisationsnummer 556649-1444 och registrerat säte på Ynglingagatan 16, 113 47 Stockholm, Sverige, den administrative och tekniske chefen för Kortet och i synnerhet ansvarig för kundtjänster.

“www.epassi.se” , “lunch.epassi.se” och “Epassi App” betyder de webbplatser, underwebbplatser eller applikationer, där Kortanvändare kan utföra vissa operationer i samband med sina kort, såsom aktivering, visualisering av transaktioner, visualisering av saldot, visualisering av PIN-koden, spärrning och hävning av spärrning samt framställning av förfrågningar till Kundtjänst i samband med användning av kortet eller de tillgängliga medlen. Användningen av www.epassi.se regleras av ett avtal ingånget mellan Er och/eller Kortanvändaren och Epassi.

“Epassi-avtalet” betyder avtalet ingånget mellan Er och Epassi Benefits & Rewards Sweden AB, som reglerar användningen av Epassi-tjänster och www.epassi.se

“Epassi-partner” betyder varje tredje part som accepterar kortet som betalmetod.

“Personuppgifter” betyder all information i samband med en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom definierad i den tillämpliga dataskyddslagstiftningen. Detaljer beträffande Personuppgifterna som Vi behandlar är angivna i Vår Integritetspolicy.

“PIN” eller “PIN-kod” betyder det personliga identifieringsnummer som används för att få åtkomst till vissa Korttjänster tillhandahållna till eller inställda av Kortanvändaren.

POS” betyder terminaler på försäljningsställe.

“Reglerande myndighet” betyder, beroende på sammanhanget, varje kortsystem och/eller varje reglerande myndighet eller byrå som har behörighet över Oss eller Epassi i samband med utfärdande, marknadsföring, försäljning, godkännande eller användning av Korten eller tjänsterna tillhandahållna enligt detta avtal, innefattande utan begränsning finska finansinspektionen.

“Säkerhetsdetaljer” betyder viss information som givs av Er vid ansökan om Kortet och som meddelas Oss av Er från tid till annan.

“Transaktion” betyder Er användning av Kortet för att göra en betalning, eller ett inköp av varor eller tjänster från en Epassi-partner.

 

2        Kortets syfte

2.1        Kortet är ett förbetalt kort som har som framträdande egenskaper omedelbar debitering av förladdade medel och systematiskt godkännande. Kortet gör det möjligt för Kortanvändare att få åtkomst till tillgängliga medel som tidigare har förladdats på kortet av Er via www.epassi.se Vi är inte ansvariga för några medel som inte har laddats på Kortet och tillhandahåller inte tjänster för att ladda medel på Kortet. Information angående laddning av medel återfinns i Epassi-avtalet. Kortet är inte ett kreditkort och är inte kopplat till Ert eller Kortanvändarens bankkonto. All användning är begränsad till beloppet av de förladdade medlen på Kortet och varje annan begränsning, som det hänvisas till i dessa Villkor.

Kortet utfärdas av Oss på Kortanvändarens förfrågan och efter godkännande av nämnda förfrågan till Oss via www.epassi.se Fysiska kort kommer att skickas direkt till Er eller Kortanvändarna (enligt Era instruktioner) till adressen som är specificerad på förfrågan om beställning av Kort som har fyllts i på www.epassi.se

2.2        Kortet kan användas för inköp av en eller många produkter från vissa handlare som är Epassi-partner (“Epassi Partners”), förutsatt att det finns tillräckliga medel tillgängliga på kortet för Transaktionen, inklusive alla tillämpliga avgifter. När Kortet används, skall Vi behandla Transaktionen och dra av de återstående medlen i enlighet därmed.

Kortet förblir hela tiden Vår egendom och måste returneras till Oss eller förstöras efter Vår förfrågan. Användning av Kortet är personlig för Er och Kortanvändarna. Ni kan inte överlåta Era rättigheter enligt dessa Villkor och Kortanvändaren är strängt förbjuden att överföra eller ge Kortet till någon tredje part eller att tillåta någon tredje part att använda Kortet. Godkännandet för Er och/eller Kortanvändarna att använda Kortet kan återkallas när som helst, i enlighet med klausul 10 nedan.

2.3        Ni skall vara ansvarig för alla handlingar och underlåtelser av Kortanvändare, som påstås vara genomförda i enlighet med aktiviteterna som förutses av dessa Villkor. Ni garanterar, framställer och förbinder Er att säkerställa att alla Kortanvändare görs medvetna om innehållet i dessa Villkor och förstår förpliktelserna beträffande användningen av Kortet.

Ingen ränta ska betalas till Er för saldot på Kortet och saldot innebär inte en insättning hos Oss.

 

3        Användning av Kortet

3.1        Aktivering och allmän användning av Kortet

3.1.1       Kortet görs tillgängligt för Kortanvändaren av Er uteslutande i syfte att möjliggöra köp av produkter och tjänster. Kortanvändaren har givits en rätt av Er att använda medlen på Kortet, förutsatt att Kortanvändaren agerar i enlighet med Affärsvillkoren.

3.1.2.      Kortet kan inte användas, om det inte har aktiverats inom den meddelade tiden av Kortanvändaren. En aktiveringsprocedur kommer att tillhandahållas med varje Kort. Ni måste veta, och säkerställa, att Kortanvändare känner till och följer stegen som krävs för att aktivera Kortet och instruktionerna måste följas. Ni skall enbart distribuera Kortet till Kortanvändaren och Ni skall vara ansvarig för att säkerställa att varje Kortanvändare efterlever dessa Villkor, där så är tillämpligt.

 

3.1.3       Till följd av aktivering av Kortet kan skatter åläggas. Ni är ansvarig för sådana skatter.

 

3.1.4       Kortet är enbart till för användning av Er eller Kortanvändaren och upphör att gälla vid slutet av månaden som är angiven som slutdatum på Kortet. Kortet kan inte användas, efter att det har upphört att gälla.

3.1.5.      Beloppet i samband med varje Transaktion och eventuella tillhörande avgifter kommer att dras av från Kortets saldo.

3.1.6       Kontobesked kommer inte att skickas till Kortanvändare. Emellertid är det så att om en Kortanvändare har åtkomst till nätkontot med Epassi, kommer transaktionsuppgifter att tillhandahållas genom det nätkontot.

3.1.7      Kortet kan inte bytas ut, överlåtas, säljas, erbjudas med rabatt eller returneras i utbyte mot kontanter hos en Epassi-partner eller någon annan tredje part.

3.1.8       Ni samtycker till att acceptera en kreditering till Kortet, om Ni eller kortanvändaren är berättigad till återbetalning för varor och tjänster som inköpts med hjälp av Kortet.

3.1.9       Vi är inte ansvariga för att säkerställa att en POS kommer att acceptera Kortet.

3.1.10      Uteslutande för fysiska kort är vissa POS och vissa statiska terminalmaskiner inte anslutna i realtid till Kortsystemets godkännandenätverk och kan kanske inte acceptera Kortet. Vi accepterar inget ansvar, och skall inte vara rättsligt ansvariga för, någon oförmåga hos Er eller Kortanvändare att använda deras Kort på sådana POS eller i sådana maskiner.

3.1.11        Ni måste efterleva alla lagar och regler (inbegripet alla valutakontroller) med avseende på Kortet, i inköps- och/eller användningslandet.

3.2       Tillgängliga medel

3.2.1       Kortanvändaren bör kontrollera att tillräckliga medel är tillgängliga på Kortet, innan denne försöker göra någon Transaktion, för att undvika besvikelse eller förlägenhet, om Kortet avvisas.

3.2.2       Om det finns otillräckliga medel på Kortet för att betala för en Transaktion, kan Kortet avvisas eller så kan detaljhandlaren tillåta betalning av saldot med något annat medel.

3.2.3       Kortet kan bara användas, om det har ett positivt tillgängligt saldo.

3.2.4       Vid användning av Kortet hos vissa handlare, får handlaren innehålla ett extrabelopp för att täcka eventuella drickspengar, vilket tillfälligt reducerar saldot som är tillgängligt på Kortet.

3.2.5       Betalningar gjorda på vissa maskiner genererar ett förhandsgodkännande att reservera ett belopp som kan vara högre än det begärda beloppet. I detta fall kan begäran om förhandsgodkännande av det högre beloppet resultera i att transaktionen och det tillhörande beloppet avvisas. För tjänster som erbjuds av dessa maskiner bör Kortanvändare säkerställa att Kortet har tillräckliga medel för att täcka belopp som fordras av förhandsgodkännandet.

3.2.6      Vi rekommenderar inte att använda Kortet som betalningsgaranti, till exempel som handpenning, eftersom handlare som de här kan uppskatta den slutliga notan och det här beloppet kommer att tillfälligt vara otillgängligt att komma åt eller spendera.

3.2.7       Ni eller Kortanvändaren får lösa in eller spendera saldot av eventuella oanvända medel på Kortet när som helst före utgångsdatumet.

3.2.8      Kortanvändaren kan erhålla viss information beträffande Kortet och Transaktioner som har infallit nyligen via www.epassi.se eller genom att kontakta Kundtjänst på telefon (08-555 172 20 (24/7) eller från utlandet på telefonnummer +46 8 555 172 20) (tillgänglig tjugofyra (24) timmar per dag) eller med e-post: lunchkort@epassi.se

3.3        Tillfällig spärrning av kort

3.3.1       Ni och/eller Kortanvändaren kan göra en förfrågan om att låta Kortet spärras tillfälligt genom att kontakta Kundtjänst eller genom att använda www.epassi.se

3.3.2      Ni och/eller Kortanvändaren kan göra en förfrågan om att Kortets spärrning hävs när som helst via Kundtjänst eller www.epassi.se (vilketdera som är tillämpligt).

3.3.3       Ansökan om tillfällig spärrning av ett Kort skall inte uppfylla förpliktelsen som Ni och/eller Kortanvändaren har att informera Oss om den misstänkta eller faktiska förlusten, missbruk eller bedräglig användning av Kortet eller relaterade data.

3.3.4       Om Vi spärrar eller tills vidare drar in ett Kort, skall Vi meddela Er och/eller Kortanvändaren med e-post, om möjligt före spärrning eller indragning tills vidare av Kortet och senast omedelbart efteråt, om Vi inte skäligen tror att tillhandahållande av sådan information skulle utgöra en säkerhetsrisk eller att Vi inte tillåts tillhandahålla sådan information av någon tillämplig lag. Ni och/eller Kortanvändaren kan när som helst be om att spärrningen avlägsnas från dennes Kort genom att kontakta Kundtjänst med kontaktdetaljerna som är specificerade i Tillägget, men bedömningen att häva spärrningen av Kortet eller att återuppta tillhandahållandet av Våra tjänster kommer att vara efter Vårt gottfinnande.

3.4        Varje förnyelse av Kort, om så är tillämpligt, skall vara underkastad dessa Villkor.

3.5        Varor och tjänster betalade med Kortet kan inte återbetalas av en handlare, om det inte fanns en tidigare Transaktion debiterad från Kortet av den handlaren till ett belopp lika med eller högre än den begärda återbetalningen. Om Kortanvändaren och handlaren kommer överens om en återbetalning, kan handlaren behandla återbetalning via en POS. Belopp som krediteras till Kortet som återbetalningar skall vara tillgängliga högst tre (3) dagar efter tidpunkten då återbetalningsordern mottogs. Om ett belopp krediteras till Kortet som inte motsvarar en återbetalning, förbehåller Vi oss rätten att tillämpa laddningsavgifterna som fastställda i Tillägget och/eller, efter Vårt gottfinnande, säga upp avtalet

4        Kortgränser och -avgifter

4.1        Kortet är enbart giltigt för betalning av måltider och mat (med undantag för alkohol och tobaksprodukter) från Epass[i]-partner.

4.2       Bestämmelserna om Kortavgifter och -gränser är sammanfattade i Tillägget och kommer att tillämpas på Kortet.

4.3        Transaktionsgränser kan vara tillämpliga på Kortet, som beskrivet i detalj i Tillägget.

4.4        Kontantuttag från bankomater är inte tillåtna.

4.5        När avgifterna är kopplade till en Transaktion som är resultatet av en relaterad tjänst utan användning av Kortet, kommer den att genomföras förutsatt att tillräckliga medel är tillgängliga på Kortet för att täcka Transaktionen och avgifterna, och relaterade avgifter skall debiteras separat från Kortets saldo.

4.6      Varje gång som Kortanvändaren använder Kortet skall Transaktionens värde samt eventuella tillämpliga avgifter debiteras från Kortet. Om värdet av Transaktionen samt eventuella tillämpliga avgifter överskrider saldot av medlen som är tillgängliga på Kortet, kommer Transaktionen att avvisas och tillämpliga avgifter kommer att debiteras Kortet i enlighet med bestämmelserna i Tillägget. Dessa avgifter kan inte överstiga beloppet på betalningsordern. Om saldot är otillräckligt för att täcka hela inköpsbeloppet för Transaktionen, kan en tilläggsbetalning begäras i stället.

5        Kortsäkerhet

5.1        Kortanvändaren måste underteckna på baksidan av det fysiska Kortet så snart som denne mottar det.

5.2      Ni och Kortanvändaren bör behandla Kortet som kontanter. Om det är förlorat eller stulet, kan denne förlora alla pengar eller en del av pengarna på Kortet, på samma sätt som om Ni förlorade kontanter.

5.3        Ni och Kortanvändaren måste förvara Kortet, Säkerhetsdetaljerna och PIN-koden (där så är tillämpligt) säkert genom att vidta lämpliga åtgärder, innefattande, utan begränsning, följande:

i.     aldrig låta någon annan använda Kortet eller dela PIN-koden eller Säkerhetsdetaljerna med någon;

ii.     inte bära PIN-koden med Kortet eller registrera PIN-koden på ett ställe, där den kan kommas åt av andra människor;

iii.     inte mixtra med något magnetband eller någon integrerad krets på Kortet;

iv.      följa alla skäliga instruktioner som Vi ger om att förvara Kortet och PIN-koden säkert;

v.        bara använda Epassi App/www.epassi.se eller säkra internetplatser för att göra Transaktioner på nätet;

vi.       välja starka lösenord som blandar alfabetiska och numeriska karaktärer eller symboler (åtminstone åtta (8) totalt) när Kortkontot hanteras på nätet;

vii.       säkert radera alla personuppgifter eller säkerhetsdetaljer som avser Kortet och skulle kunna användas av en identitetstjuv; och

viii.       rapportera stölder av alla säkerhetsdetaljer som avser Kortet till alla relevanta organisationer för att varna dem om alla potentiella försök att begå identitetsbedrägeri i Er eller Kortanvändarens namn.

5.4         Ni eller Kortanvändaren skall aldrig avkrävas PIN-koden per telefon eller på nätet i syfte att betala för varor och tjänster eller genomföra en Transaktion. Om någon ber Kortanvändaren att avslöja en PIN-kod, bör förfrågan vägras och rapporteras till Kundtjänst.

5.5        PIN-koden kan avaktiveras, om en felaktig PIN-kod matas in tre (3) gånger vid en POS. Om PIN-koden är avaktiverad: vänligen besök https://lunch.epassi.se/login/bankid, Epassi-appen eller kontakta Kundtjänst för att återaktivera PIN-koden. Det kan bli en tjugofyra timmars (24) fördröjning i återaktiveringen av PIN-koden.

5.6        Ni garanterar, framställer och förbinder Er till Oss, för Er egen och Kortanvändarens räkning, att Transaktionerna som Ni eller Kortanvändaren kommer att företa med hjälp av kortet inte bryter mot någon Tillämplig lag och att Ni och Kortanvändaren hela tiden skall efterleva alla Tillämpliga lagar i samband med fullgörandet av Era förpliktelser enligt    dessa Villkor.

5.7        Ni eller Kortanvändaren skall inte under några omständigheter skicka dennes aktiva och/eller laddade Kort till Oss eller någon tredje part med post eller någon annan osäker leveransmetod.

5.8        Information som sänds över internet kanske inte är helt säker. Internet och de nätuppkopplade systemen varken kontrolleras eller ägs av Oss, så Vi kan inte garantera att de kommer att vara säkra och fungera hela tiden. Vi accepterar inget rättsligt ansvar för otillgänglighet eller avbrott därifrån.

6        Godkännande av transaktioner

6.1        Kortanvändaren kommer att behöva ge sitt samtycke till varje Transaktion så att vi kan kontrollera att den är genuin genom att, där så är tillämpligt, a) använda PIN-koden eller annan säkerhetskod som är personlig för er; b) underteckna en försäljningskupong; c) tillhandahålla Kortets detaljer och/eller tillhandahålla eventuella andra detaljer som är personliga för Er och/eller Kortet. När Kortanvändaren väl har givit sådant samtycke till Transaktionen, kommer den att anses vara godkänd.

6.2        Om en transaktionsorder mottas efter kl 16 på en bankdag, så kommer den att anses ha mottagits följande bankdag. Transaktionerna kommer att omedelbart dras av från Kortet.

6.3        När en Transaktion väl har godkänts av Kortanvändaren, kan den inte återkallas och mottagningstiden för en transaktionsorder är när vi mottar den.

6.4        Er eller Kortanvändarens förmåga att använda eller få åtkomst till Kortet kan emellanåt avbrytas, till exempel om vi behöver genomföra underhåll på våra system eller webbplatser. Vänligen kontakta Kundtjänst för att meddela oss om eventuella problem som ni upplever vid användning av Kortet, Epassi-appen eller lunch.epassi.se så kommer vi att försöka lösa dess så fort som möjligt.

7       Förlust, stöld och missbruk av kort

7.1        Om Kortet är förlorat, stulet, missbrukat eller sannolikt missbrukas av en tredje part eller om Ni och/eller Kortanvändaren misstänker att någon annan kan känna till de relaterade PIN- eller Säkerhetsdetaljerna eller har genomfört en ej godkänd Transaktion, måste Ni och Kortanvändaren sluta använda Kortet och meddela Kundtjänst direkt så snart som möjligt efter att ha blivit medveten om sådan förlust, stöld, förskingring eller ej godkänd användning av Kortet. Telefonsamtal till Kundtjänst i samband med spärrningstjänsten kan komma att registreras. Kortet ska tills vidare dras in för att undvika vidare förluster efter ert meddelande till Oss i enlighet med denna klausul.

7.2       En ej godkänd Transaktion kommer inte att återbetalas, om Vår undersökning pekar på att en eller flera av följande omständigheter gäller:

·       Den omtvistade Transaktionen godkändes av Er eller Kortanvändaren; eller

·       Ni eller Kortanvändaren har agerat på ett särskilt klandervärt sätt i förhållande till Kortets säkerhet; eller

·       Ni eller Kortanvändaren har underlåtit att informera om förlust, stöld eller ej godkänt användande av Kortet utan dröjsmål (i vilket fall som helst inom 24 timmar efter att Kortet rimligen borde ha identifierats som förlorat, stulet eller använt utan godkännande).

7.3        Vi kan också tills vidare dra in ett Kort med eller utan förvarning, om Vi misstänker att Kortet, PIN-koden eller andra Kort-relaterade säkerhetsdetaljer har missbrukats, eller sannolikt kommer att missbrukas, om några Transaktioner anses vara misstänkta och/eller identifieras som bedrägliga, om Vi har skäl att tro att Ni eller Kortanvändaren har brutit mot en viktig förutsättning i dessa Villkor eller att Ni eller Kortanvändaren vid upprepade tillfällen har brutit mot något villkor och har underlåtit att avhjälpa det, eller om Vi misstänker olaglig användning av Kortet.

7.4        Det kommer att begäras av Er och/eller Kortanvändaren att till oss skriftligen bekräfta detaljer om förlusten, stölden eller missbruket.

7.5        Det kan komma att begäras av Er och/eller Kortanvändaren att hjälpa Oss, Våra ombud eller polisen, om Kortet är stulet eller Vi misstänker att Kortet håller på att missbrukas.

7.6        Ersättningskort kommer att skickas till den senaste adress som Ni eller Kortanvändaren har skickat till Skatteverket och kan kommas att underkastas en avgift, såsom angivet i Tillägget.

7.7        Om något rapporterat förlorat eller stulet Kort därefter hittas, får det inte användas, om inte Ni eller Kortanvändaren först kontaktar Kundtjänst och erhåller godkännande.

8        Vårt rättsliga ansvar mot Er

8.1        Vi kommer inte att vara rättsligt ansvariga mot Er med avseende på eventuella förluster som Ni och/eller Kortanvändaren kan åsamkas i samband med eller som har sin grund i Kortet, utom då sådana förluster beror på ett brott från oss mot dessa Villkor eller på grund av Vår försumlighet. Dessutom kommer Vi inte att vara rättsligt ansvariga för tvister beträffande kvaliteten på varor eller tjänster inköpta av någon handlare som accepterade Kortet eller för några ytterligare avgifter, som POS-operatören tar betalt för. I synnerhet kommer Vi inte att vara rättsligt ansvariga för någon förlust på grund av: (i) något fel på grund av händelser utanför Vår skäliga kontroll; (ii) varje systemfel eller arbetskonflikt utanför Vår kontroll; (iii) varje detaljhandlare som vägrar eller är oförmögen att acceptera Kortet; (iv) sättet på vilket en eventuell vägran att acceptera Kortet kommuniceras till Er eller Kortanvändaren; (v) varje kränkning av Er och/eller Kortanvändaren, av några valutalagar; (vi) att vi vidtar någon åtgärd som erfordras av någon regering, federal eller statlig lag eller förordning eller domstolsbeslut; eller (vii) någonting som är specifikt uteslutet eller begränsat någon annanstans i dessa Villkor.

8.2       Med mindre än att det på annat vis krävs i Tillämplig lag, skall vi inte vara rättsligt ansvariga för någon direkt eller indirekt förlust eller skada som ni kan åsamkas till följd av er totala eller partiella användning [av] eller oförmåga att använda Kortet, eller någon tredje parts användning av Kortet (inbegripet alla bedrägliga eller ej godkända Transaktioner och därpå följande misslyckade återbetalningar).

8.3        Ni samtycker till att hålla Oss skadeslösa för varje form av åtgärder, anspråk, kostnader, skador, krav, utgifter, ansvar, förluster och förfaranden som Vi direkt eller indirekt åsamkar Oss eller som anförs mot Oss, om Ni och/eller Kortanvändaren har agerat bedrägligt, varit försumliga eller har missbrukat Kortet eller någon av de tjänster som Vi tillhandahåller Er och/eller Kortanvändaren.

8.4        Ovanstående friskrivningar och begränsningar fastställda i detta stycke skall vara tillämpliga på varje ansvar från våra närstående bolag, såsom kortsystemen och andra leverantörer, entreprenörer, distributörer och alla deras respektive närstående bolag (om det finns några) till Er, som kan uppstå i förbindelse med dessa Villkor. I allt väsentligt av lagen framträder vi här också som agenter för våra närstående bolag, såsom kortsystemen och andra leverantörer, entreprenörer, distributörer och alla deras respektive närstående bolag (om det finns några), begränsat för denna klausuls syfte.

9       Era uppsägningsrättigheter

9.1        Detta avtal skall fortsätta att äga giltighet till uppsägningen av Ert Epassi-avtal med Epassi eller om det inte på annat vis sägs upp i enlighet med denna klausul 9 eller klausulerna 10 och 13.3.

9.2       Dessa Villkor kan sägas upp när som helst av Er genom att skicka en trettio (30) dagars förvarning till Kundtjänst eller genom Vi skickar Er en trettio (30) dagars förvarning.

9.3        En annulleringsavgift kan dras av från de tillgängliga medlen på Korten i enlighet med Tillägget.

9.4        Under denna 30 dagars uppsägningstid måste alla tillgängliga medel på Korten antingen spenderas eller återbetalas av Er eller Kortanvändaren i enlighet med paragraf 9.6.

9.5        När Kortet väl har löpt ut eller om det hittas efter att ni har rapporterat det som förlorat eller stulet, måste ni kassera det genom att klippa itu det genom magnetremsan.

9.6        I enlighet med paragraf 3.2.7, kommer eventuella återstående medel som är kvar på Kortet efter dess utgång att, minus avgifter i enlighet med Tillägget, tömmas av Oss efter uppsägningen, i enlighet med proceduren som är fastställd i dessa Villkor eller Epassi-avtalet.

9.7        Vi kan också debitera en återbetalningsavgift, i enlighet med Tillägget, om ni begär återbetalning av eventuella medel som finns på ett Kort.

10        Våra uppsägnings / begränsningsrättigheter

10.1        Vi förbehåller oss rätten, när som helst och utan förvarning, att efter Vårt gottfinnande säga upp dessa Villkor, att spärra eller tills vidare dra in användning av Kortet, begränsa dess funktionalitet och/eller begära att Kortet returneras, om någon av följande omständigheter uppstår:

i.         Kortet aktiverades inte inom den meddelade aktiveringsperioden;

ii.         Vi misstänker skäligen att Kortets säkerhet har komprometterats på något vis;

iii.         Kortet har nollsaldo eller negativt saldo under mer än tre (3) på varandra följande månader;

iv.         det erfordras av Oss att Vi gör så enligt Tillämplig lag eller där vi tror att fortsatt användning av Kortet kan bryta mot Tillämplig lag;

v.           i händelse av att Ni, eller Kortanvändaren eller någon tredje part, inleder Er på någon faktisk bedräglig aktivitet eller försök, eller om Vi skäligen misstänker att Ni eller Kortanvändaren har gjort det;

vi.          Vi tror att ert fortsatta användande av Kortet kan skada Vårt rykte;

vii.         Vi tror att användningen av Kortet kan resultera i skada för Oss eller Våra system;

viii.        Ni underlåter att tillhandahålla Personuppgifter som är nödvändiga för Oss för att efterleva Våra rättsliga förpliktelser som e-penningutfärdare och att uppfylla dessa Villkor;

ix.           Ni har inte givit Oss information som Vi behöver eller Vi tror att någon del av informationen som Ni har tillhandahållit till Oss är felaktig eller falsk;

x.          Ni får inte tillgång till eller använder Kortet under mer än tolv (12) på varandra följande månader;

xi.         Vi kan inte behandla Transaktioner på grund av åtgärder från tredje parter;

xii.       Ni eller Kortanvändaren har brutit mot dessa Villkor;

xiii.      i händelse av att någon årlig eller annan tillämplig avgift, som fastställda i Tillägget, inte betalas; eller

xiv.      Ni genomgår en Insolvenshändelse eller Ni upphör, eller hotar att upphöra, med att fortsätta Er verksamhet.


10.2        Enligt paragraf 3.3, skall vi avlägsna spärren på Kortet så fort som det är praktiskt möjligt, efter att Vi har försäkrat Oss om att, vid skäligt agerande, skälen till spärrningen eller indragningen tills vidare inte längre är förhanden. Om omständigheterna för att spärra eller tills vidare dra in Kortet fortsätter en (1) månad, kan vi istället säga upp dessa Villkor.

10.3         Varje uppsägning eller utgång av dessa Villkor, på vilket sätt de än må ha förorsakats, skall vara utan inskränkning av några förpliktelser eller rättigheter för endera parten som kan ha tillkommit före uppsägningen eller utgången och skall inte påverka någon bestämmelse i dessa Villkor som är uttryckligen eller implicit avsedd att träda i kraft vid, eller fortsätta i verkan efter, sådan uppsägning eller utgång.

10.4        Ni kommer att vara ansvarig för att säkerställa att alla Kortanvändare har meddelats om uppsägningen av dessa Villkor.

11        Viten

11.1        Utöver sådana åtgärder som utgör ett brott mot bestämmelserna i dessa Villkor, kan varje olaglig eller bedräglig användning av Kortet av Er eller Kortanvändaren rapporteras till polisen eller varje annan relevant reglerande myndighet.

11.2         Ni skall vara rättsligt ansvarig mot Oss för alla förluster, avgifter och andra utgifter som åsamkats Oss i förhållande till återvinning, annullering eller återföring av Transaktioner som är resultatet av missbruk av Kortet, av Er eller Kortanvändaren, eller där Ni bryter mot någon viktig bestämmelse, eller upprepade gånger bryter mot vilken som helst bestämmelse, i dessa Villkor och underlåter att avhjälpa detta.

12        Sekretess och dataskydd

12.1        Vi är Personuppgiftsansvariga för Personuppgifterna som är knutna till applikationen för och användning av Kortet och kommer att samla in vissa uppgifter om köparen och användarna av Kortet i syfte att betjäna kortet. Ert tillhandahållande av Personuppgifterna och vår behandling av de uppgifterna är nödvändiga för var och en av Oss för att utföra våra förpliktelser enligt dessa Villkor. Vi har ett legitimt intresse av att behandla Personuppgifter för att utföra nämnda förpliktelser. Ibland kan behandlingen vara nödvändig för att Vi ska kunna vidta vissa steg, på Er eller Kortanvändarens, begäran, innan dessa Villkor ingås. Om Ni underlåter att tillhandahålla Personuppgifterna som Vi begär, kommer Vi att vidta steg för att säga upp dessa Villkor i enlighet med klausul 10.1viii ovan.

12.2        Vi kommer att hantera och skydda Personuppgifterna i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar. För fullständig och övergripande information om när och varför Vi samlar in Personuppgifter om Er eller Kortanvändaren, hur Vi använder dem och under vilka villkor Vi kan yppa dem: vänligen referera till vår Integritetspolicy som tillhandahålls till Er vid tidpunkten för insamling av Personuppgifterna och som finns tillgänglig på www.epassi.se

13        Ändringar i Villkoren

13.1        Vi kan, efter Vårt gottfinnande, ändra dessa Villkor när som helst.

13.2        Vi skall ge Er femton (15) dagars förvarning via post eller e-post, innan Vi gör ändringen, om det inte krävs att ändringen görs tidigare av någon Tillämplig lag, förordning eller regel från Kortsystemet, eller om det avser en ändring i växelkursen. Versionen av dessa Villkor som visas på www.epassi.se och Epassi-appen vid varje tidpunkt skall utgöra den bindande versionen och skall göra varje tidigare version förlegad. Ni förstår att www.epassi.se eller Epassi-appen bör kontrolleras regelbundet.

13.3        Om Ni inte samtycker till ändringen, bör Ni säga upp dessa Villkor i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. Om Ni inte gör det, kommer vi att anta att Ni samtycker till ändringen och den kommer att genomföras efter att uppsägningstiden har löpt ut.

14        Garanti

14.1        Vi kommer att när som helst ersätta ett Kort som rapporteras vara defekt. Den defekta produkten måste returneras till Oss i det skicket med rekommenderat brev. Portokostnader kommer att ersättas genom att de läggs till i Era tillgängliga medel, om produkten bevisas vara defekt efter att ha inspekterats av Våra tekniker.

14.2        Om Vår inspektion av ett returnerat Kort som av Er eller Kortanvändaren rapporteras vara defekt visar att detta är felaktigt, så skall Kortet returneras till Er eller Kortanvändaren och Vi kan tillämpa administrativa avgifter för Kortet, som kommer att dras av från tillgängliga medel i enlighet med Tillägget.

14.3        Ovanstående garanti är inte tillämplig om: (i) Kortet används på ett sätt som bryter mot någon viktig bestämmelse eller upprepade gånger bryter mot vilken som helst bestämmelse i dessa Villkor; eller (ii) ni har inte lagt ner skälig omsorg i förhållande till förvaringen och/eller underhållet av Kortet (inbegripet genom att undvika långvarig exponering för direkt solljus, exponering för vatten eller hög fuktighet och upprepad kontakt med metallföremål såsom nycklar).          

15        Övrigt

15.1        Inget i dessa Villkor kommer att skänka någon tredje part någon förmån enligt, eller rätten att hävda, dessa Villkor.

15.2       Vi kan överlåta vilka som helst av Våra rättigheter och förpliktelser enligt dessa Villkor till vilken annan person eller vilket annat bolag som helst, förutsatt att sådan part fortsätter sin förpliktelser till Er häri.

15.3        Vi kan kontakta Er med post eller e-post med hjälp av de kontaktdetaljer som Ni tillhandahåller på Epassi-appen.

16        Klagomål

16.1        Kortet administreras av Epassi. Om ni skulle vilja kontakta oss eller klaga på någon aspekt av vår tjänst: vänligen kontakta Kundtjänst.

16.2         Om ni, efter att ha mottagit ett svar från vårt Kundtjänst-team, är otillfredsställd med resultatet, kan ni eskalera ert klagomål till Oss påcomplaints@enfuce.com

16.3        Vi kommer att göra vårt yttersta för att nå en lösning på ert klagomål och om Vi inte är i stånd att lösa problemet till er tillfredsställelse, kommer vi att förklara tankegången bakom vårt beslut.

16.4         I det osannolika fallet att Vi inte är i stånd att lösa Ert problem, har Ni rätt att hänvisa Ert klagomål till Medlaren för finansiella tjänster på följande adress: Byrån för finska finansombudsmannen (FINE), Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Finland (telefon +358 9 6850 120, måndag till torsdag, 10-16)(e-post: info@fine.fi), webbplats: https://www.fine.fi

17        Lag, jurisdiktion och språk

17.1        Dessa Villkor och eventuella tvister som uppstår enligt dessa skall uteslutande regleras och tolkas i enlighet med Finlands lagar och underkastas den exklusiva behörigheten av tingsrätterna i Helsinki.

17.2         Den engelska språkversionen av dessa Villkor och eventuella kommunikationer och innehåll i Epassi-appen kommer att äga företräde framför varje annan språkversion som vi kan utfärda från tid till annan.

18        Kortutfärdaren och Tjänsteleverantören för Kortet

18.1        Ert Kort är en e-penningprodukt utfärdad av Enfuce License Services Ltd i enlighet med dess licens från de Reglerande Myndigheterna.

18.2        Epassi administrerar och servar Kortet för Vår räkning och är tillgängligt för att ge Er support, om Ni har några förfrågningar.

19        Gottgörelse

19.1        Kortet är en e-penningprodukt och inte en inlånings- eller kredit- eller bankprodukt och regleras som sådan inte av den finska lagen om kreditinstitutioner. Emellertid kommer Vi att säkra era medel så att de är skyddade i enlighet med tillämplig lag, om vi blir insolventa.

TILLÄGG OM KORTSPECIFIKATIONER

Ikraftträdandedatum: 28 november 2022

Detta tillägg (“Tillägget”) utgör en del av Enfuce License Services Ltd:s Affärsvillkor för Epassi-kortet (“Villkoren”), som reglerar användningen av Kortet.

Ni kommer att bli ombedd att bekräfta Ert godkännande av dessa Villkor, när Ni ansöker om Kort via Epassi-appen www.epassi.se Om Ni vägrar att acceptera dessa Villkor, kommer Vi inte att kunna slutföra Er beställning av Kort.

Om det inte är specifikt nämnt annorlunda, har ord och uttryck i detta Tillägg samma mening och tolkning som definierat i Villkoren.

A.      Kundtjänster

Kundtjänstavdelning kan kontaktas med metoderna nedan:

 • Bankdagar mellan 8:30-11:45 och 13:-17:00 CET: 08-555 172 20
 • Via e-post: lunchkort@epassi.com
 • Genom webbplatsen: epassi.se
 • Epassi-appen

Vänligen notera att Vi förbehåller Oss rätten, efter att informerat Er därom vid tidpunkten för samtalet, att övervaka/

Registrera konversationerna mellan Er och Kundtjänst av kvalitetssäkringsskäl.

        B.      Uppgifter som ska tillhandahållas för att aktivera Kortet

En Kortanvändare måste aktivera ett Kort så snart som det mottas genom att följa instruktionerna som är beskrivna i detalj på informationsdokumentet, som medföljer ett Kort. Kortet utfärdas tillsammans med en personlig kod, PIN-koden. PIN-koden kan användas för att verifiera användningen av Kortet. Kortanvändaren är förpliktad att:

- Omedelbart förstöra kuvertet och dokumentet efter att Kortanvändaren har läst PIN-koden;

- Om möjligt välja en personlig kod, som inte får ha någon anknytning till Kortanvändarens personnummer, kortnummer, telefonnummer eller liknande;

- Inte göra PIN-koden tillgänglig för någon annan;

- Inte skriva upp PIN-koden eller lagra den elektroniskt på sådant vis att tredje parter kan dra slutsatsen att den uppskrivna koden utgör PIN-koden;

- Inte skriva PIN-koden på Kortet, på en lapp som är fäst vid Kortet eller behålla PIN-koden tillsammans med Kortet.

C. Tjänster som ingår i Kortet

Ni eller en Kortanvändare kan ta reda på de tillgängliga medlen som återstår på Kortet vid vilket tillfälle som helst genom att få åtkomst till Epassi-appen eller lunch.epassi.se

TRANSAKTIONSAVGIFTER

Alla betalningar som görs med hjälp av Kortet skall vara i den denominerade valutan. Om ett Kort används för att betala för varor och tjänster i en annan valuta än den denominerade valutan, skall beloppet att betala omräknas med Kortsystemets omräkningskurs. För att det ska vara möjligt för Er och/eller en Kortanvändare att jämföra avgifter för valutaomräkning, kan Ni och/eller en Kortanvändare visualisera procentskillnaden i realtid mellan beloppet som kommer att debiteras på Ert eller en Kortanvändares Kort för en transaktion i utländsk valuta (bestående av pålägget som tillämpas av Kortsystemet såväl som tilläggsavgiften som det refereras till nedan) och de senast tillgängliga valutaväxelkurserna för euro som utfärdas av Europeiska centralbanken. Ni kan visualisera den här informationen i ”Frågor och svar” på Epassi-appen eller lunch.epassi.se Ni accepterar och samtycker till att artiklarna 3a (5) och (6) av förordning (EG) 924/2009 (i dess ändrade lydelse genom förordning (EU) 2019/518) inte är tillämpliga och att inget elektroniskt meddelande kommer att sändas till Er och/eller en Kortanvändares [] efter att en gränsöverskridande valutatransaktion har gjorts.

Notera att växelkurser kan variera och att de kan ändras mellan tidpunkten då Transaktionen görs och tidpunkten när den avräknas och faktureras till Er. Ni samtycker till att varje ändring i växelkursen kan tillämpas omedelbart och utan meddelande till Er.

VALUTAAVGIFTER

Valutatransaktioner

Extra avgift på valutatransaktioner

2.95%

 

 

 

(1) Not: vissa handlare, i vissa länder, kan debitera en extra avgift för betalning med kort. Dessa avgifter, som sätts av handlaren, kommer att meddelas Er vid tidpunkten för försäljningen.

 

KORTAVGIFTER

Utfärdandeavgifter (i SEK)

Avgifter

Kortavgift (för det första utfärdade kortet)

Avgiften förblir oförändrad jämfört med era aktuella avgifter per den 28 september 2022

Övriga avgifter

Kortersättningsavgift (ifall kortet går förlorat, stjäls, förskingras, eller är utsatt för ej godkänd användning eller något annat skäl)

Avgiften förblir oförändrad jämfört med era aktuella avgifter per den 28 september 2022

Återkommande avgifter

 

Årsavgift*

Avgiften förblir oförändrad jämfört med era aktuella avgifter per den 28 september 2022

* Den årliga kontoavgiften kommer att debiteras även om Ert eller en Kortanvändares konto är inaktivt eller Ert eller en Kortanvändares Kort har löpt ut, så länge som det finns ett saldo på Ert eller en Kortanvändares Kort.

** Den årliga kontoavgiften som är tillämplig på Er eller en Kortanvändare kommer att tillhandahållas, när ni registrerar er på Epassi-appen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVGIFTER FÖR WEBBTJÄNSTER

Aktivering

fritt

Erhåll detaljerna om alla Era och/eller en Kortanvändares Transaktioner

fritt

Hämta och skriv ut besked

fritt

Spärr eller häv spärrningen av Ert och/eller en Kortanvändares Kort

fritt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORTGRÄNSER

Gränstyp

Frekvens

Belopp

Högsta totalsaldo

per kort

15,000.00 SEK

Högsta antal POS (antal)

per dag

10

Hägsta POS värde

per transaktion

5,000.00 SEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRITETSPOLICY FÖR KORTANVÄNDARE

Senast ändrad 2022-09-28

Om den här policyn och oss

Vem bör läsa den här policyn? Alla betalkortsanvändare. Det här dokumentet förklarar hur vi behandlar era personuppgifter om ni har ett betalkort, vare sig det är fysiskt eller virtuellt, som är utfärdat av Enfuce License Services Ltd. (“Enfuce”, “vi” eller “oss”).

Vilka är vi och hur kan vi kontaktas? Enfuce är utfärdaren av ert kort och är ansvarig för de personuppgifter som ni tillhandahåller oss i förhållande till kortet. Enfuce är en e-pennings- och betalningsinstitution, som är godkänd och reglerad av finska finansinspektionen. Adressen till vårt registrerade säte är Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo, Finland. Om ni har några frågor om denna integritetspolicy, hur vi behandlar era personuppgifter eller om ni funderar på att utöva era rättigheter, vänligen kontakta privacy@enfuce.com.

Vad omfattas? Den här integritetspolicyn omfattar hur vi använder, ser efter, hanterar eller på annat vis behandlar uppgifter som identifierar er eller skulle kunna kombineras med andra uppgifter för att identifiera er (omnämnda som personuppgifter). Dessutom omfattar den här policyn era rättigheter i samband med behandlingen av era personuppgifter.

 

Enfuce värdesätter skyddet av er integritet. Vi kommer att behandla era personuppgifter i enlighet med relevant dataskydds- och integritetslagstiftning och god behandlingspraxis, Enfuce är personuppgiftsansvarig för era personuppgifter i samband med ert betalkort, vilket betyder att vi definierar syftena och medlen för behandling av personuppgifter och är ansvariga för behandlingen. Enfuce understöder vissa aktiviteter i samband med ert kort och är personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter som ni tillhandahåller oss i förhållande till kortet. Beträffande ert förhållande direkt med Epassi, vänligen se deras integritetspolicy.

Avsnitten nedan beskriver följande:

 • Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån samlas de in?
 • Varför och på vilka rättsliga grunder behandlar vi era personuppgifter?
 • Vem kan behandla era personuppgifter?
 • Var är era personuppgifter belägna eller vart överförs de?
 • Hur länge lagrar vi era personuppgifter?
 • Hur säkerställer vi säkerheten för era personuppgifter?
 • Vad är era rättigheter?
 • Kan den här integritetspolicyn ändras?

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varifrån samlas de in?

Personuppgifter betyder alla uppgifter som kan (eller skulle kunna användas för att) identifiera en levande person. Vi samlar in personuppgifter från er när ni ansöker om ett betalkort som utfärdas av oss eller när ni använder ert kort för att göra transaktioner. Vi erhåller också uppgifter från tredje parter (såsom byråer för identitetsverifiering eller förebyggande av bedrägerier) som kan kontrollera era personuppgifter mot alla uppgifter som finns upptagna i folkregister, sanktionsdatabaser och/eller andra databaser.

Vi har grupperat ihop typerna av personuppgifter nedan, som vi kan behandla och varifrån vi samlar in dem:

 

 

Typer av personuppgifter

Insamlade från

 

Kontakt- och identifieringsuppgifter – fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personligt identitetsnummer, födelsedatum, nationalitet, nationellt identifierings- / socialförsäkringsnummer (SSN), namnteckning, foto, andra uppgifter på ID-dokument

 

Ni

Tredje parter, såsom tjänsteleverantörer för identitetsverifiering och förebyggande av bedrägerier

 

Uppgifter om betalningstransaktioner – datum, belopp, valuta, namn på handlaren, långivaren eller leverantören, uppgifter om transaktionsplats, tekniskt godkännande, inlösen och ruttläggning

 

Ni

Tredje parter såsom betaltjänsteleverantörer

 

Betalkortsuppgifter kortnummer (PAN), kortnamn, utgångsdatum, CVV-kod, kortets PIN-blockering, tjänstekod

Ni

Tredje parter såsom betaltjänsteleverantörer

 

Kontouppgifter – uppgifter om kontot som ert kort är kopplat till, såsom konto-ID och kontosaldo

Ni

Tredje parter såsom betaltjänsteleverantörer

 

Tekniska uppgifter – såsom data på systemloggar, IP-adress, kryptografiska data

 

Ni

 

Kundsupportuppgifter uppgifter som står i samband med er och är inkluderade i kundsupportfall från er kortprogramsleverantör, såsom konto-ID

Er kortprogramsleverantör

 

Uppgifter om politisk exponering och sanktioner uppgifter om personer som utgör politiskt exponerade personer (“PEP”) och sanktionslistor, såsom namn, födelsedatum, födelseort, yrke eller position, samt skälet till att personen är med på den berörda listan

Tredje parter såsom leverantörer av sanktionslistor

 

Känsliga uppgifter – speciella kategorier av personuppgifter som kan härledas från transaktionsuppgifter

 

Ni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känsliga / speciella kategorier av personuppgifter

Behandling av personuppgifter om er som är mycket känsliga är endast tillåtet i begränsade situationer. Dataskyddslagstiftning definierar speciella kategorier av personuppgifter som uppgifter som avslöjar ras- eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för identifieringssyften, uppgifter rörande hälsa eller uppgifter beträffande sexualliv eller sexuell orientering. Medan vi inte direkt samlar in dessa typer av uppgifter från er, kan känsliga personuppgifter potentiellt härledas från uppgifter om betalningstransaktioner, till exempel när en betalning görs för en specifik organisation, t ex en religiös eller politisk organisation.

Varför och på vilka rättsliga grunder behandlar vi era personuppgifter?

Enligt dataskyddslagstiftningen behöver vi alltid ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter och vi kan bara behandla personuppgifter för specifika syften. De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter innefattar:

 • ett efterleva en rättslig förpliktelse som vi har;
 • driva våra legitima intressen (våra affärsmål som kan rättfärdigas) men bara om de intressena inte uppvägs av era andra rättigheter och friheter (t ex er rätt till integritet);
 • ert samtycke till oss att behandla era personuppgifter i ett specifikt syfte.

Följande tabell anger när vi förlitar oss på varje rättslig grund och i vilka syften vi behandlar era personuppgifter.

 

Rättslig grund

Syfte med att behandla personuppgifter

Rättslig förpliktelse:

Vi får behandla era personuppgifter för att att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och tillsynsförpliktelser, såsom förpliktelser som står i samband med att identifiera er, såsom angivet i lagstiftningen mot penningtvätt.

 • Identifiering av er och verifiering av er identitet som krävs i tillämplig lagstiftning.
 • Förebygga, avslöja och/eller lösa problem i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet att tillhandahålla uppgifter till offentliga myndigheter för undersökning av sådana brott i enlighet med lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Legitimt intresse:

Vi har ett legitimt intresse i att behandla era personuppgifter, när behandlingen är nödvändig för att uppfylla vissa affärskrav och behandlingen inte står i konflikt med era rättigheter, friheter eller skäliga förväntningar.

*       Vi har ett legitimt intresse i att uppfylla våra avtalsförpliktelser mot vår kund (t ex vår kortprogramsleverantör) genom att tillhandahålla betaltjänster. För att göra detta behöver vi behandla betalkortanvändares (inbegripet er) personuppgifter i följande syften:

o   Uppläggning av ert konto, inbegripet behandling av er ansökan om ett konto, skapande av ert konto och verifiering av er identitet.

o   Underhåll och administration av ert konto och kundrelationen

o   Behandling av era finansiella transaktioner

o   Övervakning av ert konto med avseende på bedrägeri

o   Tillhandahållande av en säker miljö för överföring av våra tjänster

·       Vi har också legitima intressen som hänför sig till våra systems säkerhet och utvecklingen av våra system:

o   Säkerställande och utveckling av säkerheten hos våra system med tekniska medel, såsom med datakryptering, åtkomstkontroller, loggadministration och granskning

o   Förbättring av våra tjänster, inbegripet skapandet av anonyma uppgifter från era personuppgifter för analytisk användning, såsom t ex i tränings-, testnings- och systemutvecklingssyften.

 

Samtycke:

Vi får behandla era personuppgifter baserat på ert samtycke, där ni har samtyckt till behandling för ett specifikt syfte.

 

 • Där ert samtycke erfordras för behandling av era personuppgifter, kommer vi att be er separat och klart ange syftena för vilka era personuppgifter kommer att behandlas.
 • Där behandling av personuppgifter är baserad på ert samtycke, har ni rätt att dra tillbaka ert samtycke när som helst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vem kan behandla era personuppgifter?

Era personuppgifter behandlas enbart av personal som är behörig att göra så på grundval av sin roll. Enfuce säljer inte era personuppgifter.

Era personuppgifter kan bara överföras eller uppas till följande kategorier av tredje part, i följande situationer:

 • Våra koncernbolag: Enfuce:s koncernbolag är inblandade i behandlingen av era personuppgifter, inbegripet behandlingen av era betalkortstransaktioner.
 • Våra tjänsteleverantörer: Vi använder tjänsteleverantörer för att administrera och driva vår affärsverksamhet. Tjänsteleverantörer behövs för en rad olika syften, såsom drift av våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer kan bara behandla era personuppgifter på grundval av våra instruktioner och använda dem enbart i syften som vi definierar. Sådan behandling är alltid reglerad av databehandlingsavtal för att säkerställa att alla våra tjänsteleverantörer förvarar era personuppgifter säkert och enbart behandlar dem i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Er kortprogramsleverantör: er kortprogramsleverantör understöder vissa aktiviteter beträffande ert kort, såsom verifiering av er identitet.
 • Byråer för identitetsverifiering och sanktionslistor för att företa erfordrade kontroller av verifiering, tillsyn och förebyggande av bedrägerier;
 • Reglerande myndigheter och myndigheter för upprätthållande av lag och ordning ifall lagen kräver att vi gör så.
 • Vem som helst som vi lagligen överför eller kan överföra våra rättigheter och förpliktelser till enligt avtalet;
 • Varje tredje part som ett resultat av varje omstrukturering, försäljning eller förvärv av Enfuce eller någon tillhörig enhet, förutsatt att varje mottagare använder era uppgifter i samma syften som de ursprungligen levererades till oss och/eller användes av oss.

 

Var är era personuppgifter belägna eller vart överförs de?

Vi får överföra era personuppgifter inom Enfuce:s koncernbolag i länder där Enfuce har verksamhet.

Vi lagrar era personuppgifter i servrar som är belägna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men vi kan använda tjänsteleverantörer som är baserade på andra ställen vid begränsade tillfällen. I fall där era personuppgifter kan överföras utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (UK), säkerställer vi lagligheten i överföringen med hjälp av en giltig rättsmekanism. Dessa mekanismer innefattar lämplighetsbeslut antagna av Europakommissionen beträffande ett specifikt land och Europakommissionens standardavtalsklausuler för internationella överföringar av personuppgifter. Dessutom använder vi ytterligare skyddsåtgärder såsom kryptering för att säkerställa säkerheten hos de överförda personuppgifterna.

Hur länge lagrar vi era personuppgifter?

Lagringsperioden för era personuppgifter beror på syftet som de behandlas för. Vi behåller enbart era personuppgifter så länge som det krävs för syftet. Lagstiftning som är tillämplig på oss, såsom lagstiftning mot penningtvätt, fastställer obligatoriska arkiveringsperioder som definierar hur länge vi lagrar era personuppgifter. Där det inte finns någon laglig plikt att lagra vissa personuppgifter, definieras arkiveringstiderna på grundval av våra legitima affärsbehov. Följande tabell illustrerar exempel på arkiveringsperioder och kriterier för att definiera arkiveringsperioder för nyckeltyper av personuppgifter.

 

Typer av personuppgifter

Arkiveringsperiod och/eller kriterier för att definiera den

Uppgifter som används för identifiering och identitetsverifiering

·       Fem år efter slutet på kundrelationen, baserat på lagstiftning mot penningtvätt

Transaktionsrelaterade uppgifter

·       Fem år efter slutet på kundrelationen eller efter en tillfällig transaktion baserat på lagstiftning mot penningtvätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur säkerställer vi säkerheten för era personuppgifter?

Enfuce jobbar engagerat för att upprätthålla säkerheten hos era personuppgifter med de senaste tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna. Vi säkrar sekretessen, integriteten och tillgängligheten hos era personuppgifter och skyddar dem mot förlust, missbruk, ej godkänd åtkomst, yppande, ändring och destruktion. Dessa åtgärder innefattar bland annat:

 • avancerad kryptering av uppgifter, både i transit och stillastående;
 • pseudonymisering av personuppgifter;
 • rollbaserade åtkomstkontroller och användarautentisering;
 • tekniska IT- och nätverkssäkerhetsåtgärder;
 • övergripande informationssäkerhetsriktlinjer och personalutbildning i enlighet med dem;
 • processer för hantering av incidenter och intrång;
 • affärskontinuitet och processer för katastrofåterhämtning;
 • regelbunden testning och granskning av våra säkerhetsåtgärder; [samt]
 • avtal som täcker dataskydd och säkerhetsåtgärder med våra partners.

Vad är era rättigheter?

Ni har specifika lagliga rättigheter i förhållande till era personuppgifter. Om Ni skulle vilja utöva några av era lagliga rättigheter, vänligen kontakta: privacy@enfuce.com

Era dataskyddsrättigheter är följande:

 

 

Rätt till åtkomst: Ni har rätt att veta om vi behandlar era personuppgifter samt vilka personuppgifter om er som vi behandlar. Ni kan begära en kopia av sådana uppgifter.

 

Rätt till rättelse: Ni har rätt att korrigera och uppdatera era personuppgifter eller be oss uppdatera dem, om de är felaktiga eller ofullständiga. Vi uppmuntrar er att hålla alla era personuppgifter aktuella.

 

Rätt till gallring (”Rätt att glömmas”) Ni har rätt att be oss radera era personuppgifter. Vi kommer att radera era personuppgifter, om vi inte har en rättslig förpliktelse eller annat överskuggande skäl att behålla era uppgifter. I sådant fall kommer vi att informera er och förklara vårt beslut.

 

Rätt till begränsning av behandling: Ni kan, under vissa begränsade omständigheter, be oss att begränsa hur vi använder era personuppgifter och tillfälligt begränsa sättet som vi använder dem på (t ex genom att vi kontrollerar att de personuppgifter som vi har lagrade för er är korrekta).

 

Rätt till invändning: Ni kan invända mot att vi behandlar era personuppgifter om ni vill att vi upphör med att använda dem, förutsatt att vår rättsliga grund för behandling av de personuppgifterna är legitimt intresse eller står i samband med marknadsföringskommunikation.

 

Rätt till dataportabilitet: Ni kan be oss att skicka till er eller en annan organisation en elektronisk kopia av era personuppgifter, förutsatt att behandlingen är baserad på utförandet av ett avtal med er eller med ert samtycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klagomål: Om ni är otillfredsställda med sättet på vilket vi samlar in och använder era personuppgifter hoppas vi att vi kan lösa det. Vänligen kontakta privacy@enfuce.com i första hand. Om ni emellertid anser att vår behandling inkräktar på era rättigheter som registrerad, har ni alltid rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd, i landet där ni arbetar, normalt lever eller där eventuellt påstått inkräktande av dataskyddslagar har inträffat. Tillsynsmyndigheten i Finland är Dataskyddsombudsmannen kansli, www.tietosuoja.fi.

Tillsynsmyndigheten i Sverige är: Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Kan den här integritetspolicyn ändras?

Det kommer att komma uppdateringar av denna Integritetspolicy, när helst ändringar och utvecklingar gör detta nödvändigt. Den uppdaterade versionen av Integritetspolicyn kan alltid återfinnas på denna webbplats. Datumet för detta meddelande kan återfinnas högst upp på sidan. Vi rekommenderar att ni läser den här Integritetspolicyn emellanåt för att granska eventuella möjliga ändringar. Om några väsentliga förändringar i vårt sätt att behandla era personuppgifter inträffar, kommer vi att publicera ett meddelande om sådan förändring på denna webbplats.

 

TERMS AND CONDITIONS

 

EPASSI CARD

Effective date 28 November 2022

This agreement (“Terms”) sets out Your and Our terms and conditions relating to the use of the Card issued by Enfuce License Services Ltd and constitutes a binding agreement between You and Us.

"You" and "Your" means the "Cardholder" of the Card and as applicable, the “Card User” on the Cardholder’s behalf.

"We", "Our" or “Us” means Enfuce License Services Ltd, a company incorporated in Finland with registered address Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo, Finland and company registration number 2992502-3 and authorised by the Finnish Financial Supervisory Authority as an electronic money and payment institution or Epassi on Our behalf.

You will be asked to confirm Your acceptance of these Terms when You apply for Cards via www.epassi.se. If You refuse to accept these Terms then We will not be able to complete Your order for Cards. These Terms in force will be displayed on www.epassi.se

Please read to these Terms carefully and retain a copy for future reference. These Terms include:

1     Definitions and Interpretation.

2     Purpose of the Card.

3     Use of Card.

4     Card Limits and Fees.

5     Card Security.

6     Authorising Transactions.

7     Loss, theft and misuse of cards

8     Our Liability to You.

9     Your Termination Rights.

10       Our Termination / Restriction Rights.

11       Penalties

12       Confidentiality and Data Protection.

13       Amendments to Terms

14       Guarantee.

15       Miscellaneous.

16       Complaints

17       Law, Jurisdiction and Language.

18       The Card Issuer and the Service Provider of the Card.

19       Compensation.

CARD SPECIFICATIONS SCHEDULE.

 

1        Definitions and Interpretation

1.1        Defined terms shall have the meanings defined below, unless defined elsewhere in these Terms:

“Applicable Law” means any applicable law (including but not limited to, any local law of the jurisdictions into which the Card is provided), statute, statutory instrument, act, regulation, rule, order, supervisory guidance, policy, instruction or requirement stipulated by an applicable Regulatory Authority, or interpretation promulgated or published by any Regulatory Authority, any order issued by a court having jurisdiction over a party, or any applicable rule or requirement of any Card Scheme related to the issuance, sale, authorisation or usage of the Card and/or services to be provided under these Terms or such other rule as deemed valid by Us from time to time.

“Business Day” means Monday to Friday, 9am to 5pm EET/EEST, excluding bank, national and public holidays in Finland.

“Card” means each physical or virtual or tokenized, reloadable prepaid / debit VISA card, as set out in the attached hereto Schedule, issued to You by Us pursuant to licence by the Regulatory Authorities, loaded in the Denominated Currency. References to the Card include all Card details, Security Details and PINs. Virtual reloadable prepaid cards shall not contain PINs.

“Card Scheme” means Visa

“Card Services” means any services provided by Us or Our third-party service providers (including Epassi) in connection with a Card.

“Card User” means an individual to whom a Card is supplied and who is validly authorised by You to use and to utilise funds on a Card subject to these Terms and on Your behalf.

“Cardholder” means You, the corporate entity which, subject to its agreement with Epassi, owns the available funds that can be used by the Card User and to whom the Cards are issued.

“Denominated Currency” means SEK.

“Insolvency Event” means, with respect to any party, the event of (i) that party passing a resolution, or a court making an order, that that party be wound up (except for the purposes of a bona fide, solvent reconstruction or amalgamation); (ii) an order being made for the appointment of an administrator in relation to that party or a receiver, administrative receiver or manager being appointed over all or any part of that party's assets or undertaking; (iii) that party being unable to pay its debts within the meaning of any insolvency law; (iv) there being proposed in respect of that party any voluntary arrangement under any insolvency law; or (v) any circumstances occurring that are the equivalent of (a) to (d) above under the legislation and related case law and practice applicable to that party (where (a) to (d) above do not apply for any reason to that party).

“Epassi” means Epassi Benefits & Rewards Sweden AB, incorporated and registered in Sweden with company registration number 556649-1444 and registered office at Ynglingagatan 16 113 47 Stockholm, Sweden, the administrative and technical manager of the Card and in particular in charge of Customer Services.

“www.epassi.se” , “lunch.epassi.se” and “Epassi App” means the website, subsites or applications where Card Users may perform certain operations in relation to their Cards such as activation, viewing Transactions, viewing the balance, viewing PIN Code, blocking and unblocking and raising queries with Customer Services in relation to use of the Card or the available funds. Use of www.epassi.se is regulated by an agreement entered into between You and/ or the Card User and Epassi.

“Epassi Agreement” means the agreement entered into between You and Epassi Benefits & Rewards Sweden AB which governs use of Epassi services and www.epassi.se.

“Epassi Partner” means any third party that accepts the Card as a payment method.

“Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person, as defined in the applicable data protection legislation. Details regarding the Personal Data which we process are set out in Our Privacy Notice.

“PIN” or “PIN Code” means the personal identification number used to access certain Card Services provided to or set by the Card User.

POS” means point of sale terminals.

“Regulatory Authority” means as the context requires, any Card Scheme and/or any regulator or agency having jurisdiction over Us or Epassi related to the issuance, marketing, sale, authorisation or usage of the Cards or services provided under this agreement, including without limitation the Finnish Financial Supervisory Authority.

“Security Details” means certain information given by You when applying for the Card and as notified to Us by You from time to time.

“Transaction” means Your use of the Card to make a payment, or a purchase of goods or services from Epassi Partner.

2        Purpose of the Card

2.1        The Card is a prepaid card featuring immediate debit of preloaded funds and systematic authorisation. The Card allows Card Users to access available funds that have been previously loaded on the Card by You via www.epassi.se. We are not responsible for any funds that have not been loaded onto the Card and do not provide services for loading funds to the Card. Information regarding loading funds can be found in the Epassi Agreement. The Card is not a credit card and it is not linked to Your or the Card User’s bank account. All use is limited to the amount pre-loaded funds on the Card and any other limits referred to in these Terms.

2.2        The Card is issued by Us at the Card User’s request and upon acceptance of said request to Us via www.epassi.se. Physical Cards will be sent directly to You or the Card Users (as directed by You) as per the address specified on the Card order request completed on www.epassi.se.

2.3        The Card can be used for purchases of one or many products or services from certain merchants that are Epassi partners (“Epassi Partners”), provided there are sufficient funds available on the Card for the Transaction, including any applicable fees. When the Card is used, We shall process the Transaction and deduct the remaining funds accordingly.

2.4        The Card remains at all times Our property and must be returned to Us or destroyed upon Our request. Use of the Card is personal to You and the Card Users. You cannot assign Your rights under these Terms, and the Card User is strictly prohibited from transferring or giving the Card to any third party or from allowing any third party to use the Card. The authorisation for You and/or Card Users to use the Card may be revoked at any time, in accordance with clause 10 below.

2.5        You shall be liable for all acts and omissions of Card Users purported to be carried out pursuant to the activities anticipated by these Terms. You warrant, represent and undertake to ensure that all Card Users are made aware of the content of these Terms and understand the obligations regarding the use of the Card.

2.6        There is no interest payable to You on the balance of the Card and the balance does not amount to a deposit with Us.

3        Use of Card

3.1        Activation and General Use of the Card

3.1.1       The Card is made available to the Card User by You exclusively for the purpose of enabling the purchase of products and services. The Card User has been given a right by You to use funds on the Card provided that the Card User acts in accordance with the Terms of Use.

3.1.2       The Card cannot be used unless it has been activated within the notified time by the Card User. An activation procedure will be provided with each Card. You must know, and ensure that Card Users know and follow the steps required to activate the Card and the instructions must be followed. You shall only distribute the Card to the Card User and You shall be responsible for ensuring that each Card User complies with these Terms where applicable.

 

3.1.3       As a result of activation of the Card, taxes may be imposed. You are responsible for such taxes.

 

3.1.4       The Card is only for use by You or the Card User and expires at the end of the month indicated as the end date on the Card. The Card cannot be used after it has expired.

3.1.5       The amount relating to each Transaction and any associated fees will be deducted from the balance on the Card.

3.1.6       Account statements will not be sent to Card Users. However, if a Card User has access to the internet account with Epassi, transaction information will be provided through that internet account.

3.1.7       The Card may not be exchanged, transferred, sold, offered at a discount, or returned in exchange for cash with an Epassi Partner or any other third party.

3.1.8       You agree to accept a credit to the Card if You or the Card User is entitled to a refund for any reason for goods or services purchased using the Card.

3.1.9       We are not responsible for ensuring that a POS will accept the Card.

3.1.10    Strictly for physical Cards, certain POS, and certain static terminal machines are not connected in real time to the Card Scheme approval network and may not be able to accept the Card. We accept no responsibility, and shall not be liable for, any inability of You or Card Users to use their Cards in such POS or machines.

3.1.11    You must comply with all laws and regulations (including any foreign exchange controls) in respect of the Card, in the country of purchase and/or use.

3.2        Available funds

3.2.1       The Card User should check that sufficient funds are available on the Card prior to attempting to make any Transaction to avoid disappointment or embarrassment if the Card is declined.

3.2.2       If there are insufficient funds on the Card to pay for a Transaction, the Card may be declined or the retailer may allow payment of the balance by some other means.

3.2.3       The Card can only be used if it has a positive available balance.

3.2.4       When using the Card at certain merchants, the merchant may hold an additional amount to cover tips/gratuities, temporarily reducing the balance available on the Card.

3.2.5       Payments made on some machines generate a pre-authorisation to reserve an amount that may be greater than the payment requested. In this case, the request for pre-authorisation of the greater amount may result in denial of the Transaction and the associated payment. For services offered by these machines, Card Users should ensure the Card has adequate funds to meet the amount required by the pre-authorisation.

3.2.6       We do not recommend using the Card as a guarantee of payment, for example as a deposit, as merchants such as these may estimate the final bill and this amount will be temporarily unavailable to access or spend.

3.2.7       You or the Card User may redeem or spend the balance of any unspent funds on the Card at any time prior to its expiry date.

3.2.8       The Card User may obtain certain information concerning the Card and recent Transactions via www.epassi.se or by contacting Customer Services by telephone (08-555 172 20 (24/7) and from abroad to phone number +46 8 555 172 20) (available twenty-four (24) hours a day) or by email lunchkort@epassi.se.

3.3        Temporary blocking of the Card

3.3.1       You and/or the Card User may request to have the Card temporarily blocked by contacting Customer Services or using www.epassi.se.

3.3.2       You and/or the Card User may request that the Card be unblocked at any time via the Customer Services or www.epassi.se (as applicable).

3.3.3       Applying for a Card to be temporarily blocked shall not satisfy the obligation of You and/or the Card User to inform Us of the suspected or actual loss, theft, misuse or fraudulent use of the Card or of the related data.

3.3.4       If We block or suspend a Card, We shall notify You and/or the Card User by e-mail, if possible prior to blocking or suspending the Card, and at the latest, immediately after, unless We reasonably believe that providing such information would constitute a security risk or We are not permitted to provide such information by any Applicable Law. You and/or the Card User can at any time request that the block be removed from their Card by contacting Customer Services at the contact details specified in the Schedule, but the discretion to unblock the Card or resume provision of Our services will be at Our discretion.

3.4        Any Card renewal, if applicable, shall be subject to these Terms.

3.5        Goods or services paid for with the Card cannot be refunded by a merchant unless there was a prior Transaction debited from the Card by that merchant of an equal or higher amount than the refund requested. If the Card User and merchant agree to a refund, the merchant may process the refund via a POS. Amounts credited to the Card as refunds shall be available no more than three (3) days after the time the refund order was received. If an amount is credited to the Card that does not correspond to a refund, We reserve the right to apply loading fees as set out in the Schedule and/or, at Our discretion, terminate the agreement.

4        Card Limits and Fees

4.1        The Card is only valid for payment of meals and food (with the exception of alcohol and tobacco products) from Epass Partners.

4.2        The Card Fees and Limits provisions are outlined in the Schedule and will apply to the Card.

4.3        Transaction limits may apply to the Card as detailed in the Schedule.

4.4        Cash withdrawals from ATMs is not permitted.

4.5        When the fees are linked to a Transaction that results from a related service without use of the Card, it will be carried out provided that sufficient funds are available on the Card to cover the cost of the Transaction and the fees, and related fees shall be separately debited from the Card’s balance.

4.6        Each time the Card User uses the Card, the value of the Transaction plus any applicable fees shall be debited from the Card. If the value of the Transaction plus any applicable fees exceeds the balance of the funds available on the Card the Transaction will be declined and applicable fees shall be charged to the Card in accordance with the provisions of the Schedule. These fees cannot exceed the amount of the payment order. If the balance is insufficient to cover the entire purchase amount of the Transaction, a supplementary payment can be requested instead.

5        Card Security

5.1        The Card User must sign the back of the physical Card as soon as they receive it.

5.2        You and the Card User should treat the Card like cash. If it is lost or stolen, they may lose some or all of Your money on the Card, in the same way as if You lost cash.

5.3        You and the Card User must keep the Card, Security Details and PIN (as applicable) safe by taking appropriate measures, including, but not limited to, the following:

 1. never allowing anyone else to use the Card or sharing the PIN or Security Details with anyone;
 2. not carrying the PIN with the Card or recording the PIN where it may be accessed by other people;
 3. not interfering with any magnetic stripe or integrated circuit on the Card;
 4. complying with any reasonable instructions We give about keeping the Card and the PIN safe and secure;
 5. using only Epassi App/www.epassi.se or secure internet sites for making Transactions online;
 6. choosing strong passwords that mix alpha and numeric characters or symbols (at least eight (8) characters in total) when managing the Card account on-line;
 7. shredding any personal information or Security Details relating to the Card that could be used by an identity thief; and
 8. reporting thefts of any Security Details relating to the Card to any relevant organisations to warn them of any potential attempts to commit identity fraud in Your or the Card User’s name.

5.4        You or Card User shall never be required to provide the PIN by telephone or on the internet in order to pay for goods or services or carry out a Transaction. If anyone asks the Card User to reveal a PIN, the request should be refused and reported to Customer Services.

5.5        The PIN may be disabled if an incorrect PIN is entered three (3) times at a POS. If the PIN is disabled, please visit https://lunch.epassi.se/login/bankid, Epassi App, or contact Customer Services to reactivate the PIN. There may be a twenty-four (24) hour delay in reactivating the PIN.

5.6        You undertake, represent and warrant to Us, on behalf of Yourself and the Card User, that the Transactions that You or the Card User will undertake using the Card do not contravene any Applicable Law and that You and the Card User shall at all times comply with all Applicable Laws in relation to the performance of Your obligations under these Terms.

5.7        You or the Card User shall not under any circumstances send their active and/or loaded Card to Us or any third party, by post or any other unsecure delivery method.

5.8        Information sent over the internet may not be completely secure. The internet and the online systems are not controlled or owned by Us so We cannot guarantee that they will be secure and function at all times. We accept no liability for unavailability or interruption therefrom.

6        Authorising Transactions

6.1        The Card User will need to give their consent to each Transaction so that we can check it is genuine by, where applicable, a) using the PIN or other security code personal to you; b) signing a sales voucher; c) providing the Card details and/or providing any other details personal to you and/or the Card. Once the Card User has given such consent to the Transaction, it will be deemed to be authorised.

6.2        If a Transaction order is received after 4pm on a Business Day then it will be deemed to have been received on the next Business Day. The transactions will be immediately deducted from the Card.

6.3        Once a Transaction has been authorised by the Card User, it cannot be revoked and the time of receipt of a Transaction order is when we receive it.

6.4        Your or the Card User’s ability to use or access the Card may occasionally be interrupted, for example if we need to carry out maintenance on our systems or websites. Please contact Customer Services to notify us of any problems you are experiencing using the Card, Epassi App or lunch.epassi.se and we will endeavor to resolve these as soon as possible.

7        Loss, theft and misuse of cards

7.1        If the Card is lost, stolen, misused or is likely to be misused by a third party or You and/or the Card User suspect that someone else may know the related PIN or Security Details or has carried out an unauthorised Transaction, You and the Card User must stop using the Card and notify Customer Services directly as soon as possible on becoming aware of such loss, theft, misappropriation or unauthorised use of the Card. Telephone calls to Customer Services related to blocking service may be recorded. The Card shall be suspended to avoid further losses upon your notification to Us in accordance with this clause.

7.2        An unauthorized transaction will not be refunded if Our investigation indicates that one or more of the following circumstances exist:

·       The disputed Transaction was authorized by You or the Card User; or

·       You or the Card User has acted in a particularly reprehensible manner in relation to the Card's security; or

·       You or the Card User has failed to inform about loss, theft or unauthorized use of the Card without delay (in any event within 24 hours from when the Card should reasonably have identified as lost, stolen or used without authorization).

7.3        We may also suspend a Card with or without notice if We suspect that the Card, PIN or any other Card-related security details have been, or is likely to be, misused, if any Transactions are deemed to be suspicious and/or are identified as being fraudulent, if We have reason to believe that You or the Card User have broken an important condition of these Terms or that You or the Card User have repeatedly broken any term or condition and have failed to remedy it, or if We suspect illegal use of the Card.

7.4        You and/or the Card User will be required to confirm details of the loss, theft or misuse to us in writing.

7.5        You and/or the Card User may be required to assist Us, Our agents or the police if the Card is stolen or We suspect the Card is being misused.

7.6        Replacement Cards will be sent to the most recent address You or the Card User have provided to the Swedish tax authority and may be subject to a fee as set out in the Schedule.

7.7        If any reported lost or stolen Card is subsequently found it must not be used unless You or the Card User contact Customer Services first and obtain approval.

8        Our Liability to You

8.1        We will not be liable to You in respect of any losses You and/or the Card User may suffer in connection with or arising from the Card, except where such losses are due to a breach by us of these Terms or due to Our negligence. In addition, We will not be liable for disputes concerning the quality of goods or services purchased from any merchant that accepted a Card or for any additional fees charged by the operator of POS. In particular, We will not be liable for any loss due to: (i) any failure due to events outside Our reasonable control; (ii) any system failure or industrial dispute outside Our control; (iii) any retailer refusing to or being unable to accept the Card; (iv) the way in which any refusal to accept the Card is communicated to You or the Card User; (v) any infringement by You and/or the Card User of any currency laws; (vi) Our taking any action required by any government, federal or state law or regulation or court order; or (vii) anything specifically excluded or limited elsewhere in these Terms.

8.2        Unless otherwise required by Applicable Law, we shall not be liable for any direct or indirect loss or damage you may suffer as a result of your total or partial use or inability to use the Card, or the use of the Card by any third party (including any fraudulent or unauthorised Transactions and subsequent unsuccessful charge-backs).

8.3        You agree to indemnify Us against any and all actions, claims, costs, damages, demands, expenses, liabilities, losses and proceedings We directly or indirectly incur or which are brought against Us if You and/or the Card User have acted fraudulently, been negligent or have misused the Card or any of the services which We provide to You and/or the Card User.

8.4        The above exclusions and limitations set out in this paragraph shall apply to any liability of our affiliates such as the Card Schemes, and other suppliers, contractors, distributors and any of their respective affiliates (if any), to you, which may arise in connection with these Terms. For all intents and purposes of law, we are appearing hereon also as agents for our affiliates such as the Card Schemes, and other suppliers, contractors, distributors and any of their respective affiliates (if any), limitedly for the purpose of this clause.

9        Your Termination Rights

9.1        This agreement shall continue in force until termination of Your Epassi Agreement with Epassi or unless otherwise terminated in accordance with this clause 9 or clauses 10 and 13.3.

9.2        These Terms may be terminated at any time by You by sending thirty (30) days' written notice to Customer Services or by Us sending thirty (30) days’ written notice to You.

9.3        A cancellation fee may be deducted from the available funds on the Cards in accordance with the Schedule.

9.4        During this 30-day notice period, all available funds on the Cards must be either spent by or redeemed by Youor the Card User in accordance with Section 9.6.

9.5        Once the Card has expired or if it is found after you have reported it as lost or stolen you must destroy it by cutting it in two through the magnetic strip.

9.6        In accordance with Section 3.2.7, any remaining funds left on the Card after its expiry, less fees in accordance with the Schedule, will be unloaded by Us following termination, in accordance with the procedure set out in these Terms or the Epassi Agreement.

9.7        We may also charge a redemption fee, in accordance with the Schedule, if you request redemption of any funds held on a Card.

10    Our Termination / Restriction Rights

10.1     We reserve the right, at any time and without prior notice, at Our discretion to terminate these Terms, to block or suspend use of the Card, restrict its functionality and/or to demand the return of the Card if any of the following circumstances arise:

 

 1. The Card was not activated within the notified activation period;

 2. We reasonably suspect the security of the Card has been compromised in any way;

 3. the Card has a zero or negative balance for more than three (3) consecutive months;

 4. We are required to do so under Applicable Law or where we believe that continued use of the Card may be in breach of Applicable Law;

 5. in the event You, the Card User or any third party engage in any actual or attempted fraudulent activity or We reasonably suspect You or the Card User to have done so;

 6. We believe that your continued use of the Card may damage Our reputation;

 7. We believe that the use of the Card may result in harm to Us or Our systems;

 8. You fail to provide the Personal Data necessary for Us to comply with Our legal obligations as an e-money issuer and to fulfil these Terms;

 9. You haven’t given Us information We need or We believe that any of the information that You have provided to Us is incorrect or false;

 10. You do not access or use the Card for more than twelve (12) consecutive months;

 11. We cannot process Transactions due to the actions of third parties;

 12. You or the Card User have breached these Terms;

 13. in case of non-payment of any annual or other applicable fees, as set out in the Schedule; or

 14. You suffer an Insolvency Event or You cease or threaten to cease to carry on Your business.

10.2     As per Section 3.3, We shall remove the block on the Card as soon as practicable after We are satisfied, acting reasonably, that the reasons for blocking or suspending it no longer exist. If the circumstances for blocking or suspending the Card continue for one (1) month, We may terminate these Terms instead.

10.3     Any termination or expiry of these Terms, however caused, shall be without prejudice to any obligations or rights of either of the parties which may be accrued prior to termination or expiry and shall not affect any provision of these Terms which is expressly or by implication intended to come into effect on, or to continue in effect after, such termination or expiry.

10.4     You will be responsible for ensuring that all Cards Users have been notified of termination of these Terms.

11    Penalties

11.1     In addition to such actions constituting a break of the provisions of these Terms, any illegal or fraudulent use of the Card by You or the Card User, may be reported to the Police or any other relevant regulatory authority.

11.2     You shall be liable to Us for all losses, fees and other expenditure incurred by Us in relation to the recovery, cancellation or reversing of Transactions resulting from the misuse of the Card by You or the Card User or where You break any important provision or repeatedly break any provision of these Terms and fail to remedy it.

12    Confidentiality and Data Protection

12.1     We are the Data Controller of the Personal Data associated with the application for and use of the Card and will collect certain information about the purchaser and the users of the Card in order to operate the Card. Your provision of the Personal Data and our processing of that data is necessary for each of Us to carry out our obligations under these Terms. We have a legitimate interest to process Personal Data to carry out the said obligations. At times, the processing may be necessary so that We can take certain steps, at Your or the Card User request, prior to entering into the Terms. If You fail to provide the Personal Data which We request, We will take steps to terminate these Terms in accordance with Section 10.1viii above.

12.2     We will manage and protect the Personal Data in accordance with all applicable data protection laws. For full and comprehensive information about when and why We collect personal information about You or the Card User, how We use it and the conditions under which We may disclose it, please refer to our Privacy Notice which is provided to You at the time We collect the Personal Data and which is available at www.epassi.se].

13    Amendments to Terms

13.1     We may, at Our discretion, alter these Terms at any time.

13.2     We shall give You fifteen (15) days’ prior notice by post or email before We make the change, unless the change is required to be implemented earlier by any Applicable Law, regulation or rule by Card Scheme, or if it relates to a change in the exchange rate. The version of these Terms displayed on www.epassi.se and Epassi App at any time shall constitute the binding version and shall render any previous one obsolete. You understand that www.epassi.se or Epassi App should be regularly checked.

13.3     If You do not agree to the change You should terminate these Terms in accordance with the provisions of these Terms. If You do not do so We will assume that You agree to the change and it will be implemented upon the expiry of the notice period.

14    Guarantee

14.1     We will at any time replace a Card reported as being defective. The defective product must be returned to Us in that condition by registered post. Postage costs will be reimbursed by adding them to Your available funds if the product is proven to be defective after being inspected by Our technicians.

14.2     If Our inspection of a returned Card reported by You or the Card User as being defective shows this to be incorrect then the Card shall be returned to You or the Card User and We may apply administrative fees to the Card, which will be deducted from the available funds in accordance with the Schedule.

14.3     The above guarantee is not applicable if: (i) the Card is used in a manner which breaks any important term or repeatedly breaks any term of these Terms; or (ii) you have not taken due care in relation to the storage and/or maintenance of the Card (including by avoiding extended exposure to direct sunlight, exposure to water or high humidity and repeated contact with metal objects such as keys).            

15    Miscellaneous

15.1     Nothing in these Terms will confer on any third party any benefit under, or the right to enforce these Terms.

15.2     We may assign any of Our rights and obligations under these Terms to any other person or business, subject to such party continuing the obligations to You herein.

15.3     We may contact You by letter or email using the contact details You provide on the Epassi App.

16    Complaints

16.1     The Card is managed by Epassi. Should you wish to contact us or complain about any aspect of our service please contact Customer Services.

16.2     If having received a response from our Customer Services Team you are unhappy with the outcome you can escalate your complaint to Us at complaints@enfuce.com.

16.3     We will make every effort to reach a resolution to your complaint, if We are unable to resolve your issue to your satisfaction we will explain the reasoning behind our decision.

16.4     In the unlikely event that We are unable to resolve Your issue, You have the right to refer Your complaint to the Arbiter for Financial Services at the following address: The Finnish Financial Ombudsman Bureau (FINE), Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki (Telephone+ +358 9 6850 120, Monday to Thursday, 10 am to 4 pm)(email: info(at)fine.fi), Website: https://www.fine.fi.

17    Law, Jurisdiction and Language

17.1     These Terms and any disputes, which arise under it, shall be exclusively governed and construed in accordance with the laws of Finland and subject to the exclusive jurisdiction of the Helsinki District courts.

17.2     The English language version of these Terms and of any communications and Epassi App content will prevail over any other language version which we may issue from time to time.

18    The Card Issuer and the Service Provider of the Card

18.1     Your Card is an electronic money product issued by Enfuce License Services Ltd pursuant to its licence from the Regulatory Authorities.

18.2     Epassi administers and services the Card on Our behalf and is available to give You support if You have any queries.

19    Compensation

19.1     The Card is an electronic money product and not a deposit or credit or banking product and, as such is not governed by the Finnish Act on Credit Institution. However, We will safeguard your funds so that they are protected in accordance with applicable law if we become insolvent.

  

CARD SPECIFICATIONS SCHEDULE

Effective date 28 November 2022

This schedule (“Schedule”), forms a part of the Enfuce License Services Ltd Epassi Card terms and conditions (“Terms”) that govern the use of the Card.

You will be asked to confirm Your acceptance of these Terms when You apply for Cards via the Epassi App/www.epassi.se. If You refuse to accept these Terms, We will not be able to complete Your order for Cards.  

Unless specifically stated otherwise, words and expressions in this Schedule have the same meaning and interpretation as defined in the Terms.

A.      Customer Services

The Customer Service Department can be contacted via the methods below:

 • Business days between 8:30-11:45 and 13:-17:00 CET: +46 (0)8-555 172 20
 • By e-mail: lunchkort@epassi.com
 • Through the Website: epassi.se
 • On the Epassi App

 

Please note that We reserve the right, after having informed You at the time of the call, to monitor/

record the conversations between You and Customer Services for quality assurance purposes.

 1. Information to be provided in order to activate the Card

A Card User must activate a Card as soon as it is received by following the instructions detailed on the information document accompanying a Card. The Card is issued together with a personal code, PIN Code. The PIN Code can be used to verify the use of the Card. The Card User is obliged to:

- Immediately destroy the envelope and document after the Card User has read the PIN Code,

- If possible, choose a personal code, which must not have any connection to the Card User’s social security number, card number, telephone number or the like

- Not to make the PIN Code available to anyone else

- Not to write down the PIN Code or store the code electronically in such a way that third parties can conclude that the written down code constitutes the PIN Code,

- Not to write the PIN code on the Card, on a note attached to the Card or keep the PIN Code together with the Card.

 1. Services included in the Card

You or a Card User can find out the available funds remaining on its Card at any time by accessing Epassi App or lunch.epassi.se.

 

TRANSACTION FEES

All payments made using the Card shall be in the Denominated Currency. If a Card is used to pay for goods and services in a different currency to the Denominated Currency, the amount payable shall be converted at the Card Scheme conversion rate. In order to allow You and/ora Card User to compare charges for currency conversion, You and/or a Card User can view the real-time percentage difference between the amount that will be charged on Your and/or a Card User’s Card for a foreign currency Transaction (consisting of the mark-up applied by the Card Scheme as well as the surcharge referred to below) and the latest available euro foreign exchange rates issued by the European Central Bank. You can view this information in the FAQs on Epassi App or lunch.epassi.se. You accept and agree that Articles 3a (5) and (6) of Regulation (EC) 924/2009 (as amended by Regulation (EU) 2019/518) do not apply and that no electronic message will be sent to Your and/or a Card User’s upon making a cross-border currency transaction.

Note that exchange rates can fluctuate and that they may change between the time when the Transaction is made and the time when it is settled and billed to You. You agree that any change to the exchange rate may be applied immediately and without notice to you.

 

FX FEES

Foreign Exchange transactions

Additional fee on FX transactions

2.95%

 

 

 

(1) Note: some merchants, in some countries, may charge an additional fee for payment by card. These fees, which are set by the merchant, will be notified to You at the time of purchase.

 

 

 

CARD FEES

Issuing Fees (in SEK)

Fees

Card Fee (for first card issued)

Fee remains unchanged compared to your current fees as of 28 September 2022

Miscellaneous Fees

Card Replacement Fee (where card is lost, stolen, misappropriated, subjected to unauthorised use or for any other reason)

Fee remains unchanged compared to your current fees of 28 September 2022

Recurring Fees

 

Annual fee*

Fee remains unchanged compared to your current fees of 28 September 2022

 

* The Annual account fee will be charged even if Your and/or a Card User’s account is inactive or Your and/or a Card User’s Card has expired, as long as there is a balance on Your and/or a Card User’s Card.

** The Annual account fee applicable to Your and/or a Card User will be provided when you sign up on the Epassi App.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB SERVICES FEES

Activation

free

Obtain the details of all Your and/or a Card User’s transactions

free

Retrieve and print statements

free

Block or unblock Your and/or a Card User’s Card

free

 

 

 

 

 

 

 

CARD LIMITS

Limit Type

Frequency

Amount

Max. Total Balance

per card

15,000.00 SEK

Max. Number POS (#)

per day

10

Max. Value POS

pertransaction

5,000.00 SEK

 

 

 

 

 

 

PRIVACY NOTICE FOR CARD USERS

 Last Modified 28.9.2022

About this notice and us

Who should read this notice? All payment card users. This document explains how we process your personal data if you have a payment card, whether physical or virtual, issued by Enfuce License Services Ltd. (“Enfuce”, “we” or “us”).
Who are we and how to contact us? Enfuce is the issuer of your card and is the data controller for the personal data which you provide to us in relation to the card. Enfuce is an e-money and payment institution, authorised and regulated by the Finnish Financial Supervisory Authority. Our registered office address is at Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo, Finland. If you have any questions about this privacy notice, how we process your personal data or you are looking to exercise your rights, please contact privacy@enfuce.com.
What is covered? This privacy notice covers how we use, look after, manage or otherwise process information that identifies you or could be combined with other information to identify you (referred to as personal data). Also, this notice covers your rights related to the processing of your personal data.

 

Enfuce is committed to protecting your privacy. We will process your personal data only in accordance with relevant data protection and privacy legislation and good data processing practices. Enfuce is the data controller of your personal data related to your payment card, which means that we define the purposes and means for processing of personal data and are responsible for the processing. Epassi supports certain activities relating to your card and is a data processor for certain personal data which you provide to us in relation to the card. Regarding your relationship directly with Epassi, please see their privacy notice.

The sections below describe the following:

 • What personal data we process and where is it collected from?
 • Why and on which legal bases we process your personal data?
 • Who can process your personal data?
 • Where is your personal data located or transferred to?
 • For how long we store your personal data?
 • How we ensure the security of your personal data?
 • What are your rights?
 • Can this Privacy Notice be changed?

 

What personal data we process and where is it collected from?

Personal data means any information which can (or could be used to) identify a living person. We collect personal data from you when you apply for a payments card which is issued by us and when you use your card to make transactions. We also obtain information from third parties (such as identity verification or fraud prevention agencies) who may check your personal data against any information listed on population registers, sanction databases and/or other databases.

We have grouped together the types of personal data that we may process and where we collect it from below:

 

Types of Personal Data

Collected from

 

Contact and identification data – full name, address, phone number, email address, personal ID number, date of birth, nationality, national identification / social security number (SSN), signature, photo, other information on ID documents

 

You

Third parties, such as identity verification and fraud prevention service providers

 

Payment transaction data – date, amount, currency, name of the merchant, creditor or supplier, transaction location, technical authorisation, clearing and routing data

 

You

Third parties, such as payment service providers

 

Payment card data – card number (PAN), card name, expiry date, CVV code, card PIN block, service code

You

Third parties, such as payment service providers

 

Account information – information on account your card is linked to, such as account ID and account balance

You

Third parties, such as payment service providers

 

Technical data – such as data on system logs, IP address, cryptographic data

 

You

 

Customer support data – information related to you included on customer support cases from your card program provider, such as account ID

Your card program provider

 

Information on political exposure and sanctions – data of persons constituting politically exposed persons (“PEP”) and sanction lists, such as name, date of birth, place of birth, occupation or position, and the reason why the person is on the list in question

Third parties, such as sanction list providers

 

Sensitive data – special categories of personal data that may be derived from transaction data

 

You

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitive / special categories of personal data

Processing of personal data about you that is very sensitive is only allowed in limited situations. Data protection legislation defines special categories of personal data as data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership genetic data, biometric data for identification purposes, data concerning health or data concerning sex life or sexual orientation. Whereas we do not directly collect these types of data from you, sensitive personal data may potentially be derived from payment transaction data, for example when a payment is done for a specific organisation, e.g. to a religious or political organisation.

 

Why and on which legal bases we process your personal data?

Under data protection legislation, we always need to have a legal basis for processing personal data, and we can only process personal data for specific purposes. The legal bases for processing of your personal data include:

 • to comply with a legal obligation that we have;
 • pursue our legitimate interests (our justifiable business aims) but only if those interests are not outweighed by your other rights and freedoms (e.g. your right to privacy);
 • your consent to us for processing of your personal data for a specific purpose.

 

The following table sets out when we rely on each lawful basis and for which purposes we process your personal data.

Legal basis

Purpose for processing of personal data

Legal obligation:

We may process your personal data to comply with our legal or regulatory obligations, such as obligations related to identifying you as set out in anti-money laundering legislation

·       Identification of you and verifying your identity as required in applicable legislation.

·     Prevent, reveal and/or resolve issues related to money laundering and terrorism financing, including providing data to public authorities for investigation of such crimes in accordance with anti-money laundering and terrorism financing legislation.

 

Legitimate interest:

We have a legitimate interest to process your personal data where the processing is necessary to fulfil certain business requirements and the processing does not conflict with your rights, freedoms or reasonable expectations.

·       We have a legitimate interest to fulfil our contractual obligations towards our customer (e.g. your card program provider) by providing payment services. In order to do this, we need to process the payment card users’ (including you) personal data for the following purposes:

o   Setting up your account, including processing your application for a card, creating your account and verifying your identity.

o   Maintaining and administering your account and the customer relationship

o   Processing your financial transactions

o   Monitoring your account for fraud

o   Providing a secure environment for the transmission of our services

·       Also, we have legitimate interests relating to security of our systems and development of our systems:

o   Ensuring and developing security of our systems with technical means, such as with data encryption, access controls, log management and auditing

o   Improving our services, including creating anonymous data from your personal data for analytical use, such as for the purposes of training, testing and system development.

 

Consent:

We may process your personal data based on your consent where you have consented to processing for a specific purpose.

·       Where your consent is required for processing of your personal data, we will ask it separately, clearly indicating the purposes for which your personal data will be processed.

·       Where processing of personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Who can process your personal data?

Your personal data is processed only by personnel who are authorized to do so based on their role. Enfuce does not sell your personal data.

Your personal data can only be transferred or disclosed to the following categories of third parties, in the following situations:

 • Our group companies: Enfuce group companies are involved in processing of your personal data, including processing of your payment card transactions.

 • Our service providers: We use service providers in order to manage and operate our business. Service providers are needed for a variety of purposes, such as operation of our IT systems. These service providers can only process your personal data based on our instructions and use it only for purposes defined by us. Such processing is always regulated by data processing agreements in order to ensure that all our service providers keep your personal data safe and process it only in accordance with applicable legislation.

 • Your card program provider: your card program provider supports certain activities relating to your card, such as verifying your identity.

 • Identity verification and sanction list agencies to undertake required verification, regulatory and fraud prevention checks;

 • Regulatory and law enforcement authorities where the law requires us to do so.

 • Anyone to whom we lawfully transfer or may transfer our rights and duties under the agreement;

 • Any third party as a result of any restructure, sale or acquisition of Enfuce or any associated entity, provided that any recipient uses your information for the same purposes as it was originally supplied to us and/or used by us.

Where your personal data is located or transferred to

We may transfer your personal data within Enfuce group companies in countries where Enfuce has operations.

We store your personal data in servers located in the European Economic Area (EEA), but we may use service providers that are based elsewhere in limited occasions. In cases where your personal data may be transferred outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) or the United Kingdom (UK), we ensure the lawfulness of the transfer using a valid legal mechanism. These mechanisms include adequacy decisions adopted by the European Commission concerning a specific country and European Commission’s Standard Contractual Clauses for international transfers of personal data. In addition, we use additional security safeguards such as encryption to ensure the security of the personal data transferred.

For how long we store your personal data?

The storage period for your personal data depends on the purpose it is processed for. We only retain your personal data for as long as is required for the purpose. Legislation applicable to us, such as anti-money laundering legislation, sets out mandatory retention periods that define for how long we store your personal data. Where there is no legal obligation to store certain personal data, the retention times are defined based on our legitimate business needs. The following table illustrates examples of retention periods and criteria for defining retention periods for key types of personal data.

Types of personal data

Retention period and/or criteria for defining it

Information used for identification and identity verification

·       Five years after the end of the customer relationship, based on anti-money laundering legislation

Transaction-related data

·       Five years after the end of the customer relationship or after an occasional transaction, based on anti-money laundering legislation

 

·        

 

 

 

 

 

 

How we ensure the security of your personal data?

Enfuce is committed to maintaining the security of your personal data with robust, state-of-the art technical and organisational security measures. We secure the confidentiality, integrity and availability of your personal data, and protect it against loss, misuse, unauthorized access, disclosure, alteration and destruction. These measures include, inter alia:

 • advanced encryption of data both in transit and at rest;
 • pseudonymisation of personal data;
 • role-based access controls and user authentication;
 • technical IT and network security measures;
 • comprehensive information security policies and staff training in accordance with them;
 • incident and breach management processes;
 • business continuity and disaster recovery processes;
 • regular testing and review of our security measures;
 • agreements covering data protection and security measures with our partners.

What are your rights?

You have specific legal rights in relation to your personal data. If you would like to exercise any of your legal rights, please contact: privacy@enfuce.com.

Your data protection rights are as follows:

 

Right of access: You have the right to know whether we process your personal data and to know what personal data about you we process. You may request for a copy of such data.

 

Right to rectification: You have the right to correct and update your personal data or ask us to update it if it is inaccurate or incomplete. We encourage you to keep all your personal information up to date.

 

Right to erasure (“Right to be forgotten”): You have the right to request us to delete your personal data. We will delete your personal data unless we have a legal obligation or other overriding reason to retain your data. In such case, we will let you know and explain our decision.

 

Right to restriction of processing: You can, under certain limited circumstances, ask us to restrict how we use your personal data and temporarily limit the way we use it (e.g. whilst we check that the personal data we hold for you is correct).

 

Right to objection: You can object to us processing your personal data if you want us to stop using it, provided that our legal basis for processing that personal data is legitimate interest or in relation to marketing communications.

 

Right to data portability: You can ask us to send you or another organisation an electronic copy of your personal data, provided that the processing is based on performance of a contract with you or on your consent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complaints: If you are unhappy with the way we collect and use your personal data, we hope we can resolve it. Please contact privacy@enfuce.com in the first instance. However, if you consider that our processing infringes your rights as a data subject, you always have the right to complain to a data protection supervisory authority, in the country where you work, normally live or where any alleged infringement of data protection laws has occurred. The supervisory authority in Finland in the Office of the Data Protection Ombudsman, www.tietosuoja.fi.

The supervisory authority in Sweden is: Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

 

Can this Privacy Notice be changed?

Our services and applicable law are continuously developing. There will be updates to this Privacy Notice whenever changes or developments require so. The up-to-date version of the Privacy Notice can always be found on this website. The date of this notice can be found at the top of the page. We recommend that you read this Privacy Notice from time to time to review any possible changes. If any substantial changes in the way we process your personal data occur, we will post a notice of such change on this website.